Ana içeriğe atla

Uzmanlık Alanları

Doktora Programı dört uzmanlık alanı sunmaktadır:

Yönetim ve Organizasyon alanı genellikle örgütlerin ve daha üst analiz düzeylerinin incelenmesine yönelik daha makro bir yönelim ile örgütlerin içinde yer alan bireylerin ve grupların davranışlarına ve yönetimine odaklanan daha mikro konuları içeren bir alan olarak kabul edilir. Sabancı Üniversitesi doktora programı çerçevesindeki yönetim ve organizasyon uzmanlık alanı bu iki yönelimden biri üzerinde çalışmak isteyen ya da ikisini birleştirmenin yolunu arayan öğrencilerin isteklerine cevap verir.

Yönetim ve organizasyon alanında öğrencilere öncelikle akademik araştırmaların yürütülmesi konusunda sağlam bir temel kazandırır. Bu temel oluşturulduktan sonra, öğrenciler örgüt kuramı, stratejik yönetim, örgütsel davranış ve kültürlerarası psikoloji konusunda dersler alırlar. Bunun ardından, öğrenciler seçmeli dersler alarak kendi ilgi alanlarına yönelme ve tez aşamasında ele alınacak araştırma konularını oluşturma olanağı bulurlar.

Zorunlu Dersler:

MRES 601 Research Methods in Management and Organization Studies:

Yönetim ve Organizasyon Alanında Araştırma Yöntemleri Doğa bilimi yaklaşımını benimseyen yönetim ve organizasyon araştırmacılarının kullanabileceği çeşitli araştırma yöntemlerini kapsayan bu ders, örgütsel çalışmalarda araştırmaya giriş niteliği taşımaktadır. Öğrencilere, araştırma sorusunu belirleme, öngörülen hipotezleri sınayacak araştırmayı tasarlama, değişkenleri gözlemleme ve ölçme, değişkenler arasında gözlenen ilişkileri analiz etme ve bu ilişkilere dayanarak araştırma sorusuna yönelik sonuçlara varma süreçlerini anlatmayı hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmanın geçerliliğine tehdit oluşturabilecek unsurlar, araştırma bağlamı ve örneklemi ile ilgili kararlar, güvenilirlik, geçerlilik gibi ölçümle ilgili sorunlar, çeşitli görgül veri toplama ve analiz yöntemleri, araştırma ve yayın etiği konuları ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.

MRES 609 Professional Development Seminar yada BAN 599 Graduate Seminar

Mesleki Gelişim Seminerleri I Bir öğretim üyesi ya da grubu tarafından koordine edilen bu haftalık seminerlere tüm doktora öğrencilerinin aktif katılımı beklenmektedir. Amaç öğrencinin yönetim alanındaki araştırma gelenekleriyle tanışmasını ve akademik hayata hazırlığını sağlamaktır. Bu çerçevede yürütülen seminerler öğretim üyelerinin ve misafir konuşmacıların araştırmalarını sundukları ve doktora öğrencilerinin çalışma ve deneyimlerini paylaştıkları bir ortamdır. Akademik gelişime yönelik olarak da hakemli akademik dergilerde makale yayınlama süreci ve öğretim görevine hazırlık gibi konular da bu seminerler kapsamında tartışılır.

Seminer Dersi Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

GR 501 M Academic Practices and Development:

Akademik Uygulamalar ve Geliştirme Bu ders, akademik bir kariyer seçmek durumundaki lisansüstü öğrenciler için öğretim ve öğrenmenin temel ilkelerini tanıtır. Ayrıca bu ders, Sabancı Üniversitesi uygulamalarını , kültürünü, uyum süreçlerini ve araştırma ve yayın etiğini öğrencilere tanıtır. Bir dizi atölye çalışması sayesinde yüksek lisans öğrencileri, öğretim ve öğrenme ile ilgili en iyi uygulamaları öğrenecek ve bunları Sabancı Üniversitesi öğrencilerine uygulama fırsatı bulacaktır. Bu ders, yüksek lisans öğrencilerimizin atölyelerde öğrenilen ilkeleri, akdemik destek verdikleri derste uygulamak için fırsat verir. Bu atölyelere katılan öğenciler, öğrendikleri ilkeleri, Üniversitede okutulan bir veya daha fazla derste akademik destek görevi üstlenerek uygulama fırsatı yakalayabilecekler.

GR 502 M Academic Practices and Development 2:

Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 Bu ders GR 501M kodlu dersin devamı niteliğindedir ve yüksek lisans öğrencilerine yüksek öğretimde öğretim ve öğrenme tekniklerini geliştirme imkanı sağlayacaktır. Bu ders yüksek lisans öğrencilerinin birinci dönem akademik destek görevlerini kişisel olarak değerlendirmelerine yardımcı olacak, ikinci dönem için planlama yeteneğini geliştirerek eğitimde teknolojiyi kullanma ve notlandırma konularında da becerilerini geliştirecektir. Bununla beraber bu atölye serisinde yüksek lisans öğrencileri, en iyi eğitimsel uygulamaları ve bunları SÜ öğrencilerine yaygınlaştırma yöntemlerini öğrenecekler. Öğrenciler bu süreç içinde bir veya daha fazla derste akademik destek görevlerine devam edecekler. Bu atölyelere katılan öğenciler, öğrendikleri ilkeleri, Üniversitede okutulan bir veya daha fazla derste akademik destek görevi üstlenerek uygulama fırsatı yakalayabilecekler.

GR 555 M Academic Writing for Graduate Students:

Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım Bu ders, araştırmalarını kolaylaştırmak amacıyla yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yazılı iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda bu ders İngilizce akademik makale ve tez yazımı için gerekli becerilerin edinilmesine yardımcı olur. Yazın taraması, bildiri özeti, araştırma önerisi, yayınlanacak makale ve tez gibi sosyal ve beşeri bilimlerdeki akademik yazım biçimlerinde üretmek için izlenmesi gereken kuralları öğrencilerle paylaşır. Öğrenciler aynı zamanda üniversitede açılan derslerden birine yardımcı olur.

GR503 M Academic Practices and Development 3:

Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 GR 501 ve GR 502 derslerinin devamı olan bu ders, öğrencilerin yükseköğrenimde faydalı olabilecek öğretim ve öğrenme becerilerini geliştirebilmeleri için olanaklar sağlamayı amaçlar. Bu dersi alan öğrenciler, bir gözlemci tarafından dönem boyunca en az bir kere değerlendirilecek, öğretim performanslarıyla ilgili geri bildirim alacak ve isterlerse diğer çalışmalarına ek olarak profesyonel gelişim etkinliklerine katılabileceklerdir. Öğrenciler, Üniversitede okutulan bir veya daha fazla derste akademik destek görevi üstelenmeye devam edecek ve bu ve önceki derslerde öğrendikleri ilkeleri uygulama fırsatı bulacaklardır.

Çekirdek Alan Dersleri (Yüksek Lisans derecesi ile gelen öğrenciler için): 

MGMT 602 Doctoral Seminar in Strategic Management:

Stratejik Yönetim Üzerine Doktora Semineri Bu dersin ana amacı stratejik yönetim kuramları ve araştırmalarının kritik değerlendirilmesini yapmaktır. Dersin içeriği geniştir ve şu konuları kaspsar: stratejik içerik, stratejik süreçler, üst düzey yöneticiler ve kurumsal yönetişim. Stratejik araştırma sorularının görgül çalışmasına özel bir önem verilmektedir. Ders stratejik yönetim veya ilgili alanlarda (örneğin: örgüt kuramı, örgütsel davranış, pazarlama stratejisi, işletme finansmanı, endüstriyel örgüt iktisadı, örgütlerin sosyolojisi, operasyonel strateji) araştırma yapmak isteyen doktora öğrencilerine yöneliktir. Her ders stratejik yönetim altında yer alan bir alan incelenecektir. Ana başlıklar: stratejik yönetim alanının kökeni, stratejiyi kavramsallaştırma ve operasyonalize etme, stratejiye endüstiyel ve örgütsel iktisat açısından bakış, stratejiye kaynağa dayalı ve bilgiye dayalı bakış açıları, kurumsal strateji (farklı sektörlerde faaliyet gösterme ve birleşme ve devralma/ elden çıkarmalar), uluslararası strateji ve gelişen piyasalarda strateji, yönetişim ve vekil kuramı, stratejik karar verme, ve strateji ve örgütsel yapı konularından oluşmaktadır. Yaklaşımız genellikle klasik ve önemli çalışmaları değerlendirmek, konu hakkındaki kuramları/ bakış açılarını bütünleştirmek ve çeşitli görgül çalışmaları derinlemesine incelemek şeklinde olacaktır.

ORG 625 Cross Cultural Organizational Psychology:

Kültürlerarası Örgütsel Psikoloji Bu ders özellikle örgütsel davranışa etkisi itibarıyla kültürlerarası psikoloji konusunu incelemektedir. Dersin amacı genel olarak Kuzey Amerika'da geliştirilen örgüt teorilerinin kültürel varsayımlarını sorgulamaktır. Bu temel amaçla ilgili olarak ikincil bir amaç da öğrencilerin örgütlerin ve üyelerinin içinde bulunduğu ortamların farklılıkları ve bu farklılıkları sistematik olarak açıklama amacındaki perspektifler konusunda farkındalıklarını artırmaktır. Derste kültür kavramı, kültürü davranışa bağlayan kuramlar, kültürlerarası araştırmalarda yöntem, ve kültürlerarası farklılıkları inceleyen araştırmalar işlenecektir. Kültürün bilişsel, duygusal ve motivasyonel süreçlere etkisi ve bunun mikro örgüt konuları açısından sonuçlarına odaklanılacaktır.

ORG 612 Organizational Behavior:

Örgütsel Davranış Bu dersin amacı örgütsel davranış alanının inceleme konularını tanıtmak, bu konularda yapılmış önemli çalışmaların katkı ve kısıtlarını değerlendirmek ve alanın gelecekteki yönelimleri üzerinde tartışma olanağı sağlamaktır. Dersin kapsamında zeka ve kişilik teorileri gibi bireysel farklılıklar, motivasyon teorileri, iş tatmini, örgütsel bağlılık gibi tutumlar, psikolojik sözleşme ve güven gibi konuların birey davranışına etkileri incelenmektedir. Bu konuların yanı sıra grup süreçleri, liderlik ve örgüt kültürü gibi konular da tartışılmakta, bu değişken ve süreçlerin vatandaşlık davranışları, performans, işten ayrılma gibi sonuçlarla ilişkisini tartışan akademik yazın değerlendirilmektedir.
ORG 613 Organizational Theory:

Örgüt Kuramı Bu dersin temel amacı örgütler ve yönetim konularına değişik bakış açılarının tartışılmasını sağlamaktır. Dersin ilk kısmı örgüt incelemelerinin sorunsalları ve ilgi alanlarını açıklamaya ayrılmıştır. Bu çerçevede örgütlerin çevreleriyle ilişkileri, örgütsel amaçlar ve etkinliki, teknoloji, örgütlerde güç ve denetim, örgütsel yapıların oluşumu ve türleri gibi konular ele alınır. Dersin ikinci kısmındaysa örgüt incelemerindeki farklı yaklaşımlar ve araştırma programları incelenmektedir. Üzerinde durulan başlıca yaklaşımlar bilimsel yönetim, beşeri ilişkiler, yapısal-durumsallık kuramı gibi daha eski olanlar yanında kaynak bağımlılığı, kurumsalcı düşünce, örgütsel ekoloji ve kurumsalcı iktisat temelli bakış açılarıdır. Son olarak da yine yakın zamanlarda yönetim yazınına giren ve alternatif bakış açıları sunan yorumsalcı, eleştirel ve postmodern yaklaşımlar tartışılmaktadır.

Çekirdek Alan Dersleri (Lisans derecesi ile gelen öğrenciler için): 

POLS 529 Methods and Scope of Political Analysis:

Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam Bu ders sosyal bilimler felsefesine, araştırma sürecine ve siyaset biliminde temel araştırma yaklaşımlarına yöntemsel bir giriş sağlamaktadır. Araştırma kurgusu, veri toplama stratejileri, ve çıkarım mantığı irdelenmekte, araştırma tasarımı konusu değişik yaklaşımlardan örnekler üzerinden tartışılıp öğrencilerin bilimsel makale ve tez üretim ve değerlendirmesi sürecine dair uygulamalı bir tanışıklık sağlanması hedeflenmektedir. Ders ayrıca öğrencilerin yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.

PHIL 501 Philosophy of Social Sciences:

Sosyal Bilimler Felsefesi Bu ders, yöntem meselesini öne çıkaran, sosyal bilimler felsefesinin ana konularına ve yaklaşımlarına bir giriş niteliğindedir. Toplum bilimlerinin yönteminin doğa bilimlerinin yöntemiyle aynı olup olmadığı; sebeplere dayanan açıklamaların nedenlere dayanan açıklamalardan farklı olup olmadığı; sosyal gerçekliğin doğası; birey-sosyal yapı ilişkisi; yöntemsel bireycilik-yöntemsel bütüncülük tartışması; sosyal bilimlerin değerlerden bağımsız olup olmadığı ve nesnellik problemi bunlar arasındadır. Derste tartışılacak genel yaklaşımlar ise pozitivizm, gerçekçilik, yorumsamacılık ve eleştirel okuldur. Bu yaklaşımlar ve sorunlar çeşitli sosyal bilim disiplinleri bağlamında örneklendirilecektir.

ORG 501 Organizational Behavior and Leadership:

Örgütsel Davranış ve Liderlik Kurumsal Davranış, kurumlardaki insan davranışlarını -neden ,nasıl düşündüklerini, hissettiklerini ve davranış biçimlerini-inceleyen bir derstir. Bu alan, sosyal bilimlerden bir çok konu içermekle beraber, motivasyon, karar verme, liderlik, kurumsal kültür, iletişim, kurumsal uyuşmazlık, güç ve devretme, takım süreçleri, kurumsal değişim, yapı ve değişim konuları ile de sınırlı kalmamaktadır. Kurumsal davranış, sosyal bilimin çalışan bir yöneticiye katkısı olacağı ve etkili bir yönetici olmanın kendi farkındalığının ve yönetimsel yeti portföyünün arttırılması gerektiği varsayımına dayanır.

MRES 604 Applied Econometrics:

Uygulamalı Ekonometri Bu dersin amacı öğrencilere kişi, hane halkı, firma gibi mikro ölçekteki veri setlerinin ampirik analizinde kullanılan ileri ekonometrik yöntemleri tanıtmaktır. Kesit ve panel veri setleri ile ilgili modellerin spefikasyonu, kestirimi ve parametrelerin teşhisi üzerinde durulacaktır. Bu ders bir yandan ekonometrik teknikler diğer yandan da bunların farklı konulara uygulamasına vurgu yapacaktır. Öğrencilerin konularla ilgili makaleleri okuması ve modern bir ekonometri yazılımı ile uygulamalı ödevler üzerinde çalışmaları beklenmektedir.

MRES 602 Multivariate Statistics:

Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler Bu ders sosyal bilimlerde kullanılmakta olan çok değişkenli istatistiksel analiz tekniklerini içermektedir. Öğrenci için amaç, farklı istatistiksel teknikleri ve bu teknikleri kullanan bilimsel çalışmaları anlama ve değerlendirebilme, bir veri setine uygun analiz tekniklerini uygulayabilme ve istatistik bilgisayar programlarının çıktılarını doğru olarak yorumlayabilme yeteneğini geliştirmektir. Bu derste çok değişkenli varyans ve regresyon analizleri yanında ana bileşenler, faktör analizi, kanonik korelasyon gibi kovaryans analizleri ve ayırıcı analiz, kümeleme ve çokboyutlu ölçeklendirme gibi sınıflandırma ve gruplandırma teknikleri üzerinde durulmaktadır.

Bu derslere ek olarak aşağıdaki derslerden sadece bir ders alınır.

PUBL 503 Research Methods and Quantitative Techniques:

Nicel Araştırma Yöntemleri Basit doğrusal regresyon, en küçük kareler, genelleştirilmiş en küçük kareler (GEK); uyumun iyiliği; tahmin, çıkarım, güven aralıkları ve hipotez testi; iktisat teorisi ve deneysel modelleme, ekonometri paket programlarına giriş, fayda maliyet analizi

POLS 530 Quantitative Research Methods:

Nicel Araştırma Yöntemleri Bu ders siyaset biliminde kullanılan nicel araştırma yöntemlerine bir giriş dersidir. Sosyal bilimlerde ölçüm sorunsalı, istatistiki betimleme ve tablo analizi, olasılık, dağılım teorisi, merkezi limit teoremi, örnekleme, hipotez testleri, çok değişkenli regresyon metotları gibi başlıklar içeren istatistik ve veri analizi konularında temel oluşturmaktadır. Ders ayrıca öğrencilerin yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.

Seçmeli Dersler: (Yüksek Lisans derecesi ile gelen öğrenciler için danışman onayı ile 15 kredi ve 5 ders gereklidir)

Ders KoduDers AdıSU kredisi

MGMT 611

Qualitative Research Methods3

MRES 602

Multivariate Statistics3

MRES 604

Applied Econometrics3

ORG 615

Human Resources Management3

ORG 627

Special Topics In Organizational Analysis I3

ORG 628

Special Topics in Organizational Analysis II3

ORG 629

Special Topics in Organizational Behaviour I3

ORG 630

Special Topics in Organizational Behavior II3

ORG 631

Special Topics in HRM I3

ORG 632

Special Topics in HRM II3

PHIL 501

Philosophy of Social Sciences3

Seçmeli Dersler: (Lisans derecesi ile gelen öğrenciler için danışman onayı ile 24 kredi ve 8 ders gereklidir)

Ders KoduDers AdıSU kredisi

MGMT 602

Doctoral Seminar in Strategic Management3

MRES 611

Qualitative Research Methods3

ORG 612

Organizational Behavior3

ORG 613

Organization Theory3

ORG 615

Human Resources Management3

ORG 625

Doktoral Seminar in Cross Cultural Organizational Psychology3

ORG 627

Special Topics In Organizational Analysis I3

ORG 628

Special Topics in Organizational Analysis II3

ORG 629

Special Topics in Organizational Behaviour I3

ORG 630

Special Topics in Organizational Behavior II3

ORG 631

Special Topics in Human Resources Management I3

ORG 632

Special Topics in Human Resources Management II3

İş Analitiği ve Operasyon Yönetimi, yöneticilerin kuruluşlarının operasyon işlevlerinde karşılaştıkları karar verme konularını açıkça ele alma ihtiyacından doğan bir alandır. Sürekli değişen doğası ve özellikle hayatımızda Büyük Veri'nin artan varlığı ve veri odaklı iş kararları yoluyla insani ve ticari kullanım için sonsuz olanaklar sayesinde alan, operasyonlar ve imalat stratejileri, hizmet operasyonları, fiyatlandırma ve arz zinciri tasarımı ve yönetimi gibi konuları içine alacak şekilde genişlemiştir.

Müfredat, öğrencilerin matematiksel modeller ve istatistik temelli geleneksel araştırma yöntemleriyle kalmayıp örgütsel çalışmalar gibi diğer işletme disiplinlerinin araştırma yöntemlerini de tanımalarına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir. Bu bakış açısı yerleştikten sonra öğrenciler kendi ilgi alanlarına  odaklanma ve tez aşamasında ele alınacak araştırma konularını oluşturma olanağı bulurlar. Müfredatın Sabancı Üniversitesi bünyesinde yer alan farklı disiplinlerden alınabilecek derslerle zenginleştirilebilmesi, programa çeşitlilik katarken aynı zamana doktora adaylarımızı kariyerlerinin bir sonraki adımı için en kapsamlı ve etkin bir şekilde hazırlanabilmesine imkan sağlamaktadır.

Zorunlu Dersler:

OPIM 613 Operations and Decision Analytics:

Operasyon ve Karar Analitiği Bu ders ürün ve hizmetlerin geliştirilme, üretim ve dağıtım süreçlerinde karşılaşılan karar problemlerine odaklanan bir derstir. Dersin amacı işletme operasyonlarıyla ilgili faaliyetlerin anlaşılması, bu alanda ortaya çıkan karar problemlerinin tanıtılması ve çeşitli kestirimsel ve bildirimsel analitik tekniklerin uygulamalarının sergilenmenmesidir. Ders süreç ve ürün tasarımı, lojistik ve ulaşım, yerleştirme analizi, üretim/envanter yönetimi, fiyatlandırma ve gelir yönetimi, sağlık operasyonları, sürdürülebilirlik ve davranışsal operasyon konuları içerir.

MRES 609 Professional Development Seminar I yada BAN 599 Graduate Seminar:

Mesleki Gelişim Seminerleri I Bir öğretim üyesi ya da grubu tarafından koordine edilen bu haftalık seminerlere tüm doktora öğrencilerinin aktif katılımı beklenmektedir. Amaç öğrencinin yönetim alanındaki araştırma gelenekleriyle tanışmasını ve akademik hayata hazırlığını sağlamaktır. Bu çerçevede yürütülen seminerler öğretim üyelerinin ve misafir konuşmacıların araştırmalarını sundukları ve doktora öğrencilerinin çalışma ve deneyimlerini paylaştıkları bir ortamdır. Akademik gelişime yönelik olarak da hakemli akademik dergilerde makale yayınlama süreci ve öğretim görevine hazırlık gibi konular da bu seminerler kapsamında tartışılır.

Seminer Dersi Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

GR 501 M Academic Practices and Development:

Akademik Uygulamalar ve Geliştirme Bu ders, akademik bir kariyer seçmek durumundaki lisansüstü öğrenciler için öğretim ve öğrenmenin temel ilkelerini tanıtır. Ayrıca bu ders, Sabancı Üniversitesi uygulamalarını , kültürünü, uyum süreçlerini ve araştırma ve yayın etiğini öğrencilere tanıtır. Bir dizi atölye çalışması sayesinde yüksek lisans öğrencileri, öğretim ve öğrenme ile ilgili en iyi uygulamaları öğrenecek ve bunları Sabancı Üniversitesi öğrencilerine uygulama fırsatı bulacaktır. Bu ders, yüksek lisans öğrencilerimizin atölyelerde öğrenilen ilkeleri, akdemik destek verdikleri derste uygulamak için fırsat verir. Bu atölyelere katılan öğenciler, öğrendikleri ilkeleri, Üniversitede okutulan bir veya daha fazla derste akademik destek görevi üstlenerek uygulama fırsatı yakalayabilecekler.

GR 502 M Academic Practices and Development 2:

Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 Bu ders GR 501M kodlu dersin devamı niteliğindedir ve yüksek lisans öğrencilerine yüksek öğretimde öğretim ve öğrenme tekniklerini geliştirme imkanı sağlayacaktır. Bu ders yüksek lisans öğrencilerinin birinci dönem akademik destek görevlerini kişisel olarak değerlendirmelerine yardımcı olacak, ikinci dönem için planlama yeteneğini geliştirerek eğitimde teknolojiyi kullanma ve notlandırma konularında da becerilerini geliştirecektir. Bununla beraber bu atölye serisinde yüksek lisans öğrencileri, en iyi eğitimsel uygulamaları ve bunları SÜ öğrencilerine yaygınlaştırma yöntemlerini öğrenecekler. Öğrenciler bu süreç içinde bir veya daha fazla derste akademik destek görevlerine devam edecekler. Bu atölyelere katılan öğenciler, öğrendikleri ilkeleri, Üniversitede okutulan bir veya daha fazla derste akademik destek görevi üstlenerek uygulama fırsatı yakalayabilecekler.

GR 555 M Academic Writing for Graduate Students:

Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım Bu ders, araştırmalarını kolaylaştırmak amacıyla yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yazılı iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda bu ders İngilizce akademik makale ve tez yazımı için gerekli becerilerin edinilmesine yardımcı olur. Yazın taraması, bildiri özeti, araştırma önerisi, yayınlanacak makale ve tez gibi sosyal ve beşeri bilimlerdeki akademik yazım biçimlerinde üretmek için izlenmesi gereken kuralları öğrencilerle paylaşır. Öğrenciler aynı zamanda üniversitede açılan derslerden birine yardımcı olur.

GR503 M Academic Practices and Development 3:

Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 GR 501 ve GR 502 derslerinin devamı olan bu ders, öğrencilerin yükseköğrenimde faydalı olabilecek öğretim ve öğrenme becerilerini geliştirebilmeleri için olanaklar sağlamayı amaçlar. Bu dersi alan öğrenciler, bir gözlemci tarafından dönem boyunca en az bir kere değerlendirilecek, öğretim performanslarıyla ilgili geri bildirim alacak ve isterlerse diğer çalışmalarına ek olarak profesyonel gelişim etkinliklerine katılabileceklerdir. Öğrenciler, Üniversitede okutulan bir veya daha fazla derste akademik destek görevi üstelenmeye devam edecek ve bu ve önceki derslerde öğrendikleri ilkeleri uygulama fırsatı bulacaklardır.

Çekirdek Alan Dersleri:

Aşağıdaki derslerden sadece 1 tanesi alınır:

BAN 505 Predictive Analytics:

Tahmin Analitiği Bu ders denetimli ve denetimsiz istatistiksel öğrenme modellerinde temel başlangıç konu ve metotlarını içerir . Bu dersin ana başlıkları arasında çoklu regresyon, lojistik regresyon, sınıflandırma, yeniden örnekleme metotları, altküme seçimi, sırt, kementö destek vektör makinaları , ana bileşen analizi, ve kümeleme konuları vardır.

CS 512 Machine Learning:

Makine Öğrenmesi Makine öğrenmesi konusuna giriş seviyesinde bir ders olan bu derste temel konuların derince öğrenilmesi ve makine öğrenmesi yöntemlerinden karar ağaçları, k-NN, lineer regresyon, lojistik regresyon, Bayes sınıflandırıcılar, yapay sinir ağları, SVM, önyargı/varyans, ve sınıflandırıcı kombinasyonları gibi konular işlenecektir.

OPIM 623 Empirical Methods in Operations Management:

İşletme Operasyonları Yönetiminde Ampirik Yöntemler Bu derste, ampirik teori geliştirme ve teori sınamanın temel ilkeleri işletme operasyonları yönetimi çerçevesinde tartışılır. Örgüt çalışmaları gibi farklı yönetim disiplinlerinde ve ekonomi gibi diğer disiplinlerde sunulan teorilerden yararlanma ve bu teorilerin işletme operasyonları yönetimi ile ilgili meseleleri tarif etme, açıklama, ve öngörme olanakları üzerinde durulur. Vaka analizi, anket, arşiv çalışmaları gibi ampirik araştırma teknikleri literatürden alınan örnekler temelinde çalışılır. (Öncesinden Araştırma Yöntemleri, Olasılık ve İstatistik bilinmesi tavsiye edilir)

Aşağıdaki derslerden sadece 1 tanesi alınır:

MRES 603 Probability and Statistics:

Olasılık ve İstatistik Bu ders olasılık teorisi ve istatistiksel yöntemler üzerine temel konuları kapsamaktadır. Dersin ilk kısmında, rassal değişkenler, dağılım fonksiyonları, çok kullanılan kesikli ve sürekli olasılık dağılımları, koşullu olasılıklar ve dağılımları, ve beklenen değerler işlenir. Bunun ardından Merkezi Limit Teoremi ve Büyük Sayılar Yasası gibi temel teoremler anlatılır. Dersin ikinci yarısında ise istatistik ilkeleri ve istatistiksel yöntemlerin değişik alanlarda uygulanması konuları işlenir. Bunların arasında örnekleme dağılımları, nokta ve aralık tahminleri, güven aralıkları, hipotez testleri, parametrik ve parametrik olmayan testler, varyans analizi ve doğrusal regresyon gibi konular yer alır. (Öncesinde Calculus bilinmesi tavsiye edilir)

MRES 604 Applied Econometrics:

Uygulamalı Ekonometri Bu dersin amacı öğrencilere kişi, hane halkı, firma gibi mikro ölçekteki veri setlerinin ampirik analizinde kullanılan ileri ekonometrik yöntemleri tanıtmaktır. Kesit ve panel veri setleri ile ilgili modellerin spefikasyonu, kestirimi ve parametrelerin teşhisi üzerinde durulacaktır. Bu ders bir yandan ekonometrik teknikler diğer yandan da bunların farklı konulara uygulamasına vurgu yapacaktır. Öğrencilerin konularla ilgili makaleleri okuması ve modern bir ekonometri yazılımı ile uygulamalı ödevler üzerinde çalışmaları beklenmektedir.

ENS 505 Methods of Statistical Inference:

İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri Bu dersin temel amacı istatistik teorisinin yapı taşlarını gözden geçirmek ve uygulamalı istatistik yöntemlerini ele almaktır. Özellikle teorinin uygulamaları üzerinde durularak istatiksel yöntemlerin gelişimi incelenecektir. Derste ayrıca Mühendislik ve yönetim konularında pratik uygulamalar işlenecektir. Öğrencilere hesaplamaya dayalı ödevler verilerek, hem konuları anlamaları, hem de uygulamaları sağlanacaktır. Bilgisayar destekli veri analizi; istatistik temel konuları ve ilgili dağılımlar; deney tasarımı ve varyans analizi; regresyon ve korelasyon analizi; durağan zaman serileri yöntemleri; sınıflandırma için doğrusal yöntemler.

BAN 527 Descriptive Analytics:

Betimsel Analitik Dersin amacı temel istatistik kavramlarını tanıtmak, ve bu metodların yönetim problemlerine nasıl uygulanabileceği konusunda bir temel oluşturmaktır. Bu amaçla, pratik uygulamalar ve örneklerin üzerinde durulacaktır. Ders sırasında birden fazla istatistiksel analiz programı kullanılacaktır. Dersin içeriğinde betimsel istatistik, olasılık dağılımları, hipotez testi, regresyon, deneysel tasarım ve varyans analizi gibi konular bulunmaktadır.

ECON 505 Quantitative Methods:

Nicel Metodlar Bu ders öğrencilerin araştırma teknikleri, analizi ve tasarımı ile araştırma ve yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar. Konular arasında Lineer Cebir; olasılık teorisi, rassal değişkenler, dağılımlar, hipotez testi, asimtotik dağılım teorisi, tahmin yer alır.

ENS 511 Engineering Optimization:

Mühendislik Optimizasyonu Bu derste mühendislik sorunlarının çözümünde optimizasyon yöntemlerinin kullanımı kapsanacaktır. Kapsanan yöntemler; doğrusal ve doğrusal olmayan programlama, tamsayı programlama, dinamik programlama, serim yöntemleri ve metasezgisel yöntemler olacaktır. Uygulamadan sorunların irdelenmesine özen gösterilecektir.

OPIM 611 Mathematical Programming:

Matematiksel Proglamlama Bu ders matematiksel programlama teori ve tekniklerini içerir. Doğrusal programlama ve ilgili konular, tam sayı programlama ve şebeke analizi üzerinde durulan temel konulardır. Amaç, gerçek hayatta ortaya çıkan sorunlara yönelik matematiksel modellerin geliştirilmesi ve bunların çözüm ve uygulamalarında etkin yöntemlerin oluşturulması için gerekli kuramsal altyapıyı sağlamaktır.

IE 501 Linear Programming and Extensions:

Doğrusal Programlama ve Uzantıları Doğrusal programlamanın kuramsal temelleri; konvekslik; simpleks algoritması; dualite ve hassasiyet analizi; hesaplama sorunları; bölümleme yaklaşımları ve kolon türetme yöntemi; tamsayı ve doğrusal olmayan programlamaya giriş.

Aşağıdaki derslerden sadece 1 tanesi alınır:

IE 503 Stochastic Processes:

Stokastik Süreçler Poisson ve yenilenme süreçleri; ayrık ve sürekli Markov süreçleri; kuyruk, güvenilirlik, envanter, üretim ve telekomünikasyon uygulamaları; kuyruk serimleri uygulamaları ve serim performans analizi.

OPIM 615 Stochastic Processes:

Stokastik Süreçler Bu dersin amacı Stokastik Süreçlerin ana ilkelerini tanıtmak ve değişik uygulamalarını incelemektir. Ders, önceden alınmış bir olasılık dersinin oluşturduğu temel üzerine devam eder. Dersin ilk yarısında Bernoulli ve Poisson süreçleri, kesikli ve sürekli Markov zincirleri ve Markov süreçleri, yenileme kuramı ve süreçleri gibi konular ve bunların uygulama alanları işlenir. Bunun ardından kuyruk teorisi ve uygulamaları, stokastik dinamik programlama ve rassal yürüyüş modelleri anlatılır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Stokastik Süreçler ve bunların analitik modelleri ile uygulamaları konusunda bilgi sahibi olurlar. (Öncesinde Calculus, Temel Olasılık ve İstatistik bilinmesi tavsiye edilir)

Lisans derecesi ile gelen öğrenciler aşağıdaki derslerden 2 tane daha alır:

OPIM 501 Operations Management:

İşletme Operasyonları Yönetimi İşletme operasyonları yönetimi, işletmelerde mal ve hizmetlerin geliştirilme, üretim, ve dağıtım süreçleri ile ilgilenir. Amaç işletme operasyonları ile ilgili süreçlerin iyi anlaşılması ve bu alanda ortaya çıkan karar problemleri için etkin çözümlerin geliştirilmesidir. Bu konu kapsamında, işletmelerde ortaya çıkan operasyonel problemlerin formülasyon ve çözümünde kullanılabilecek kavram ve yöntemlerin yanı sıra imalat, hizmet, ulaşım gibi farklı sektörlerin operasyonel benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde durulur. Operasyon stratejisi, süreç tasarımı ve iyileştirme, kalite yönetimi, kapasite ve tedarik zinciri yönetimi tartışılan konular arasındadır.

OPIM 523 Decision Models:

Karar Modelleri Dersin ana hedefi, yöneticilere karar verirken yardımcı olabilecek matematiksel modellerin temel prensip ve tekniklerini sunmaktır. Vaka analizleri, ödevler ve sınıf içi tartışmalarla, öğrenciler optimizasyon ve Monte Carlo simülasyonu gibi analitik metodların varsayımlarını, sınırlamalarını ve ve etkin kullanımlarını öğrenecektirler. Dersin odak noktası matematiksel teori değil, model oluşturma ve sonuçlarını yorumlama üzerine olacaktır. Bu ders Sabancı MBA öğrencilerinden formal karar modellemeye ilgisi olanlar için tasarlanmıştır. Bu nedenle, fonksiyonel alanlardan bağımsız, çeşitli endüstrilerde yaygın kullanılan modellere vurgu yapılacaktır.

OPIM 532 Supply Chain Management:

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik zinciri tedarikçilerden, üreticiler ve müşterilere kadar bir mal ve/veya hizmet üretiminde yer alan tüm ortaklıkları kapsar. Tedarik zinciri yönetimi ilgili ortaklar arasındaki koordinasyonun önemine işaret eder. Bu ders başarılı tedarik zinciri yönetimi için gerekli olan kavram ve yöntemleri konu alır. Talep tahmini, üretim ve envanter planlaması, satın alma ve dağıtım kapsanılan konular arasındadır. Ayrıca ortaklar arasındaki koordinasyonun önemini vurgulayan vaka çalışmaları ve simülasyonlar yapılır.

BAN 500 Introduction to Business Analytics:

İş Analitiğine Giriş Bu ders Programın giriş dersi niteliğinde olup, iş analitiğinin kavramsal çerçevesi, sektörel uygulama alanları ve kullanılan analitik yöntemlere genel giriş niteliğinde konulardan oluşmaktadır. Bu kapsamda farklı sektörel başarı hikayeleri incelenecek ve tartışılacak, büyük veri analitiği gibi yenilikçi ve gelişmekte olan yaklaşımlar ve kullanım alanları işlenecektir.

BAN 502 Introduction to Decision Making:

Karar Vermeye Giriş Bu ders karar vermenin destek metodolojilerine genel bir bakış sunar ve üretim planlaması, lojistik, personel çizelgelemesi, hisse senedi alım-satım simulasyonu ve portföy optimizasyonu gibi yönetim bilimi modelleri kullanan karar destek sistemlerinin tasarımını içerir. Bu sistemler MS Excel ve VBA kullanılarak geliştirilecektir. VBA temelleri de derste işlenir.

Seçmeli Dersler: (Yüksek Lisans derecesi ile gelen öğrenciler için danışman onayı ile 15 kredi ve 5 ders gereklidir)

Ders KoduDers AdıSU Kredi
BAN 500Introduction to Business Analytics3
BAN 502Introduction to Decision Making3
BAN 503Management Information Systems3
BAN 505Predictive Analytics3
BAN 520Markov Decision Process3
BAN 522Revenue Management3
BAN 601Advanced Predictive Analytics3
BAN 602Advanced Prescriptive Analytics3
CS 512Machine Learning3
CS 515Neural Networks3
CS 523Information Retrieval3
CS 525Data Mining3
CS 541Multimedia Information Processing3
ECON 502Microeconomics II3
ECON 605Industrial Organization3
IE 524System Simulation3
IE 545Production Systems Planning and Design3
IE 554Supply Chain Management3
IE 638Advanced Topics in Supply Chain Management3
OPIM 524Business Process Analysis and Design3
OPIM 612Research Methodology in Operations Management3
OPIM 614Supply Chain Planning and Management Models3
OPIM 617Discrete Event Simulation3
OPIM 690Independent Study3

Seçmeli Dersler: (Lisans derecesi ile gelen öğrenciler için danışman onayı ile 24 kredi ve 8 ders gereklidir)

Ders KoduDers AdıSU Kredi
BAN 500Introduction to Business Analytics3
BAN 502Introduction to Decision Making3
BAN 503Management Information Systems3
BAN 505Predictive Analytics3
BAN 520Markov Decision Process3
BAN 522Revenue Management3
CS 512Machine Learning3
CS 515Neural Networks3
CS 523Information Retrieval3
CS 525Data Mining3
CS 541Multimedia Information Processing3
ECON 502Microeconomics II3
ECON 605Industrial Organization3
IE 524System Simulation3
IE 545Production Systems Planning and Design3
IE 554Supply Chain Management3
IE 638Advanced Topics in Supply Chain Management3
OPIM 614Supply Chain Planning and Management Models3
OPIM 617Discrete Event Simulation3
OPIM 690Independent Study3

Finans uzmanlık alanındaki doktora programı titiz bir analitik öğretimi vurgular ve öğrencileri akademide veya finans sektöründe kariyer yapmaya hazırlar. Finans alanındaki kuramsal araştırmalar genellikle ekonomik modellerle başlar. Araştırmacılar bu modelleri kullanarak finansal piyasaların mekanizmalarını anlamayı hedefler. Finansal piyasalardaki aktörlerin kararlarını şekillendiren farklı etkenler arasındaki nedensel ilişkileri anlamak, yatırımcılar, firma yöneticileri, düzenleyiciler ve diğer karar vericiler için güçlü bir kaynak yaratır. Finans uzmanlık alanın başlangıç dersleri genellikle ekonomi programından alınır ve bahsedilen çerçeveyi yaratmak için kullanılacak olan kuramsal modellere ağırlık verir.

Finans uzmanlık alanındaki müfredat, aynı zamanda teorik modellerin tahminlerini test etmek için kullanılan ampirik yöntemlerin önemini de vurgulamaktadır. Programda tartışılan ampirik modeller genellikle yatırım, varlık fiyatlandırması, kurumsal finansman, kurumsal yönetim ve bankacılık alanlarında kullanılmaktadır.

Zorunlu Dersler:

FIN 620 Empirical Asset Pricing: 

Ampirik Varlık Fiyatlama Bu ders, FIN618 dersinde işlenen teorik modellerin test edilmesinde kullanılan ampirik yöntemleri içerir. Ders, ampirik finans literatürünü derinlemesine incelemeyi amaçlar. Öğrencilerden beklenen, bu yöntemleri aralarında varlık fiyatlama modelleri, portföy değerlemesi, zaman-değişken votalilite analizi de bulunan konulara uygulamaktır.

MRES 609 Professional Development Seminar:

Mesleki Gelişim Seminerleri I Bir öğretim üyesi ya da grubu tarafından koordine edilen bu haftalık seminerlere tüm doktora öğrencilerinin aktif katılımı beklenmektedir. Amaç öğrencinin yönetim alanındaki araştırma gelenekleriyle tanışmasını ve akademik hayata hazırlığını sağlamaktır. Bu çerçevede yürütülen seminerler öğretim üyelerinin ve misafir konuşmacıların araştırmalarını sundukları ve doktora öğrencilerinin çalışma ve deneyimlerini paylaştıkları bir ortamdır. Akademik gelişime yönelik olarak da hakemli akademik dergilerde makale yayınlama süreci ve öğretim görevine hazırlık gibi konular da bu seminerler kapsamında tartışılır.

GR 501 M Academic Practices and Development:

Akademik Uygulamalar ve Geliştirme Bu ders, akademik bir kariyer seçmek durumundaki lisansüstü öğrenciler için öğretim ve öğrenmenin temel ilkelerini tanıtır. Ayrıca bu ders, Sabancı Üniversitesi uygulamalarını , kültürünü, uyum süreçlerini ve araştırma ve yayın etiğini öğrencilere tanıtır. Bir dizi atölye çalışması sayesinde yüksek lisans öğrencileri, öğretim ve öğrenme ile ilgili en iyi uygulamaları öğrenecek ve bunları Sabancı Üniversitesi öğrencilerine uygulama fırsatı bulacaktır. Bu ders, yüksek lisans öğrencilerimizin atölyelerde öğrenilen ilkeleri, akdemik destek verdikleri derste uygulamak için fırsat verir. Bu atölyelere katılan öğenciler, öğrendikleri ilkeleri, Üniversitede okutulan bir veya daha fazla derste akademik destek görevi üstlenerek uygulama fırsatı yakalayabilecekler.

GR 502 M Academic Practices and Development 2:

Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 Bu ders GR 501M kodlu dersin devamı niteliğindedir ve yüksek lisans öğrencilerine yüksek öğretimde öğretim ve öğrenme tekniklerini geliştirme imkanı sağlayacaktır. Bu ders yüksek lisans öğrencilerinin birinci dönem akademik destek görevlerini kişisel olarak değerlendirmelerine yardımcı olacak, ikinci dönem için planlama yeteneğini geliştirerek eğitimde teknolojiyi kullanma ve notlandırma konularında da becerilerini geliştirecektir. Bununla beraber bu atölye serisinde yüksek lisans öğrencileri, en iyi eğitimsel uygulamaları ve bunları SÜ öğrencilerine yaygınlaştırma yöntemlerini öğrenecekler. Öğrenciler bu süreç içinde bir veya daha fazla derste akademik destek görevlerine devam edecekler. Bu atölyelere katılan öğenciler, öğrendikleri ilkeleri, Üniversitede okutulan bir veya daha fazla derste akademik destek görevi üstlenerek uygulama fırsatı yakalayabilecekler.

GR 555 M Academic Writing for Graduate Students:

Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım Bu ders, araştırmalarını kolaylaştırmak amacıyla yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yazılı iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda bu ders İngilizce akademik makale ve tez yazımı için gerekli becerilerin edinilmesine yardımcı olur. Yazın taraması, bildiri özeti, araştırma önerisi, yayınlanacak makale ve tez gibi sosyal ve beşeri bilimlerdeki akademik yazım biçimlerinde üretmek için izlenmesi gereken kuralları öğrencilerle paylaşır. Öğrenciler aynı zamanda üniversitede açılan derslerden birine yardımcı olur.

GR503 M Academic Practices and Development 3:

Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 GR 501 ve GR 502 derslerinin devamı olan bu ders, öğrencilerin yükseköğrenimde faydalı olabilecek öğretim ve öğrenme becerilerini geliştirebilmeleri için olanaklar sağlamayı amaçlar. Bu dersi alan öğrenciler, bir gözlemci tarafından dönem boyunca en az bir kere değerlendirilecek, öğretim performanslarıyla ilgili geri bildirim alacak ve isterlerse diğer çalışmalarına ek olarak profesyonel gelişim etkinliklerine katılabileceklerdir. Öğrenciler, Üniversitede okutulan bir veya daha fazla derste akademik destek görevi üstelenmeye devam edecek ve bu ve önceki derslerde öğrendikleri ilkeleri uygulama fırsatı bulacaklardır.

Çekirdek Alan Dersleri (Yüksek Lisans derecesi ile gelen öğrenciler için): 

ECON 501 Microeconomics I:

Mikroekonomi I Tüketici davranışları ve talep teorisi, üretim teorisi rekabetçi piyasalar, kısmi denge ve genel denge teorisi.

ECON 505 Quantitative Methods:

Nicel Metodlar Bu ders öğrencilerin araştırma teknikleri, analizi ve tasarımı ile araştırma ve yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar. Konular arasında Lineer Cebir; olasılık teorisi, rassal değişkenler, dağılımlar, hipotez testi, asimtotik dağılım teorisi, tahmin yer alır.

ECON 506 Econometrics:

Ekonometri Klasik lineer regresyon modeli, genelleştirilmiş en küçük kareler, genelleştirilmiş beklemler yöntemi, nitel bağlı değişken modeli, zaman serisi analizi.

FIN 619 Empirical Corporate Finance:

Ampirik Kurumsal Finans Bu ders, FIN611 dersinde işlenen teorik modellerin test edilmesinde kullanılan ampirik yöntemleri içerir. Ders, ampirik finans literatürünü derinlemesine incelemeyi amaçlar. Öğrencilerden beklenen, bu yöntemleri aralarında şirket sermaye yapısı, kar dağıtımı ve şirket satın alma teorileri de bulunan konularda uygulamaktır.

Çekirdek Alan Dersleri (Lisans derecesi ile gelen öğrenciler için): 

ECON 501 Microeconomics I:

Mikroekonomi I Tüketici davranışları ve talep teorisi, üretim teorisi rekabetçi piyasalar, kısmi denge ve genel denge teorisi.

ECON 502 Microeconomics II:

Mikroekonomi II Belirsizlik ortamında seçim; kısmi rekabet, stratejik etkileşim, piyasaya giriş; aykırı seçilme, sinyal verme, süzgeçleme, ahlaki risk; mekanizma tasarımı; belirsizlik ortamında genel denge; aksiyomatik ve koalisyonlu pazarlık, işbirlikçi modeller.

ECON 503 Macroeconomics I:

Makroekonomi I Geleneksel ve endojen büyüme teorileri, reel iş devirleri örtüşen nesil modelleri.

ECON 505 Quantitative Methods:

Nicel Metodlar Bu ders öğrencilerin araştırma teknikleri, analizi ve tasarımı ile araştırma ve yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar. Konular arasında Lineer Cebir; olasılık teorisi, rassal değişkenler, dağılımlar, hipotez testi, asimtotik dağılım teorisi, tahmin yer alır.

ECON 506 Econometrics:

Ekonometri Klasik lineer regresyon modeli, genelleştirilmiş en küçük kareler, genelleştirilmiş beklemler yöntemi, nitel bağlı değişken modeli, zaman serisi analizi.

FIN 619 Empirical Corporate Finance:

Ampirik Kurumsal Finans Bu ders, FIN611 dersinde işlenen teorik modellerin test edilmesinde kullanılan ampirik yöntemleri içerir. Ders, ampirik finans literatürünü derinlemesine incelemeyi amaçlar. Öğrencilerden beklenen, bu yöntemleri aralarında şirket sermaye yapısı, kar dağıtımı ve şirket satın alma teorileri de bulunan konularda uygulamaktır.

Seçmeli Dersler:

(Yüksek Lisans derecesi ile gelen öğrenciler için danışman onayı ile 15 kredi ve 5 ders gereklidir. Lisans derecesi ile gelen öğrenciler için 24 kredi ve 8 ders gereklidir)

Ders KoduDers AdıSU Kredi
ECON 503Macroeconomics I3
ECON 604Applied Econometrics3
FIN 611Corporate Finance Theory3
FIN 618Asset Pricing Theory3
FIN 619Empirical Corporate Finance3
FIN 620Empirical Asset Pricing3
FIN 621Special Topics in Finance I3
FIN 622Special Topics in Finance II3
MFIN 807Venture Capital and Private Equity3
MFIN 832Special Topics in Finance 13
MFIN 850Accounting & Finacial Statement Analysis3
MFIN 851Corporate Finance3
MFIN 852Valuation, Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring3
MFIN 859Economics for Managers3
MFIN 860Quantitative Methods3
MFIN 861Investments3
MFIN 862Derivatives & Risk Management3
MFIN 899Wealth Management3

Eylem Araştırması 

(EA) alanı, tüm paydaşların ortak yararına hizmet eden istenilen gelecek için '' birlikte geliştirmek ve yaratmak '' özelliğini kullanan bir metodolojiye sahiptir. Eylem araştırması, sorguyu ilerletmek ve alana bir yandan anında fayda sağlamak, pratik ve pragmatik eylem bilgisi geliştirmeyi ve dönüşüm süreçlerini ve kalıplarını anlamamıza yardımcı olacak yeni bilgileri ifade etmeyi amaçlamaktadır. Eylem araştırmasında bilgi yaratma en az üç düzeyde çalışır: birinci şahıs, ikinci şahıs ve üçüncü şahıs araştırması. Araştırmacıyı birinci şahıs araştırmasına dahil ederek EA, araştırmacının muhakeme ve yorumlama kapasitesini geliştirir, araştırmacının ikinci şahıs araştırmasına katılmasıyla takıma müdahalelerde bulunma, ekip çalışması ve ilgili kişilerarası alan da bilgi geliştirir. EA, üçüncü seviyede büyük kurumsal ve makro değişikliklere bağlamaya yardımcı olur. Devam eden bir dönüşüm projesine gerçek zamanlı katılım, her seviyede bilgi üretme pratiği için esastır. Doğası gereği, değişim süreçlerinin aynı faaliyetlerin hem araştırma hem eylem için tetiklendiği ve yönetildiği ortak üretken, katılımcı ve işbirlikçi bir süreci benimser.

Doktora Yükümlülükleri:

Doktora programında kredili dersleri tamamlama süresi: (isteğe bağlı yaz dönemi hariç):

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en çok 4 dönem,
Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise 6 dönemdir.

Doktora programını tamamlama süresi:

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 8 dönem,
Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise 10 dönemdir.

Doktora yeterlik sınavında basarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalısmasını, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 8, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise 10 dönem sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye tezini jüri önünde savunması için enstitü yönetim kurulu tarafından en fazla 4 dönem ek süre verilebilir.

Sunulan dört uzmanlık alanından birinde öğrenim gören öğrenciler, aşağıda belirtilen ders koşullarını yerine getirerek derslerini iki yıl içinde tamamlayabilirler.

Y. LİSANS DERECESİ İLE DOKTORA PROGRAMI
 Ders SayısıSU KredisiECTS
Zorunlu Dersler6341
Çekirdek Alan Dersler41240
Seçmeli Dersler51530
Toplam1530111

 

LİSANS DERECESİ İLE DOKTORA PROGRAMI

 

 Ders SayısıSU KredisiECTS
Zorunlu Dersler6341
Çekirdek Alan Dersler61854
Seçmeli Dersler82455
Toplam2045150

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun