Ana içeriğe atla

Executive MBA Öğretim Programı

Neden Sabancı Executive MBA?

Sabancı Executive MBA programının yarı-zamanlı olması, katılımcıların Executive MBA programındaki ve  iş yaşamlarındaki sorumluluklarını birbirini tamamlayan öğrenme alanları olarak görmeleri açısından bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Program, okumalar ve dersler ile sağlanan bilginin, katılımcıların sınıf arkadaşlarının ve kendilerinin deneyimlerinden ders alabilecekleri bir platformda bütünleşmesini amaçlamaktadır. Katılımcılardan derslerde ve ders saatleri dışında yapacakları projelerde ekip çalışması yapmaları  ve derslerdeki tartışma ve diğer çalışmalara aktif olarak katılmaları beklenmektedir. 

Birçok derste, sınıfa gerçek hayat konularını taşımak için vaka çalışmaları kullanılmakta, bu sayede katılımcıların edindikleri bilgileri kullanmaları, takım olarak öğrenmeye yönelmeleri,  yapılan çözümlemelerin desteklenmesi ve sunumu yoluyla iletişim becerilerini geliştirmeleri hedeflemektedir.  Vaka çalışmaları dünyanın önde gelen vaka çalışması üreticileri olan Harvard, Ivey, IMD gibi işletme okullarından ve zaman zaman kendi öğretim üyelerimizin yazdığı vaka çalışmalarından seçilmektedir.

Altunizade Dijital Kampüs ve Yönetim Bilimleri Fakültesi derslikleri diploma programlarına ve yönetici geliştirme etkinliklerine hizmet etmek üzere donatılmıştır. Her iki kampüste de  çeşitli derslikler ve takım çalışması için bölümler bulunmaktadır. Bütün derslikler en gelişmiş görsel-işitsel ekipmanlara sahiptir. EMBA programında dersler bir hafta Altunizade Dijital kampüste, bir hafta Tuzla kampüste yapılacak şekilde planlanmıştır.

Executive MBA katılımcıları Bilgi Merkezi’nin kitap, multimedya ve süreli yayın koleksiyonlarının yanı sıra, geniş veritabanı kaynaklarından da yararlanabilmektedirler. Kaynaklar için tıklayınız.

 

Uygulamacılardan Öğrenme

Sabancı Üniversitesi’nin temel değerlerinden biri “uygulamaya yönelik” olmaktır ve bunun en ciddiye alındığı yerlerden biri de Yönetim Bilimleri Fakültesi’dir.  Executive MBA Programı’nda, çeşitli yöntemlerle, katılımcıların deneyimli, başarılı yöneticilerden öğrenmelerine olanak yaratılmaktadır.

"Liderler Buluşmaları" seminer serisi ile, her akademik yılda birkaç kez fakültemize davet ettiğimiz yöneticilerin deneyimlerini Executive MBA katılımcıları ile paylaşmalarını sağlıyoruz.  Bunu yaparken amacımız, yaşadıklarından dersler çıkaran ve bu dersleri etkin bir şekilde başkalarına aktaran yöneticileri Executive MBA sınıfı ile bir araya getirerek derslerde işlenen konuları uygulamadan çıkarılan bu derslerle zenginleştirmektir. 

Liderler Buluşmaları listesi için tıklayınız.

"Profesyonel ve Mezun Destek" kapsamında ise, iş hayatında uzun yıllar deneyime sahip ve konularında uzman üst düzey yöneticilerden oluşan gönüllü  listemizden isimleri öğrencilerimiz ile eşleştirmeye çalışıyor, böylece öğrencilerimiz için mentorlarının deneyimlerinden ve tavsiyelerinden faydalanabilecekleri bir alan yaratmayı hedefliyoruz. 

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 • Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 • Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 • Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 • Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 • Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 • Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 • Karar vermede istatistiksel analizler geliştirebilme, bu analizleri yorumlayabilme ve kullanabilme

Programa Özel Kazanımlar:

 • Küresel ve yerel bağlamda çeşitli yönetim alanlarında (muhasebe, finans, operasyon, pazarlama, strateji ve örgütsel tasarım) sorun ve fırsatları etkin ve doğru bir biçimde belirleyebilme ve tanımlayabilme
 • Kültürel bağlamı ve karmaşıklıkları yönetsel uygulamalara dahil edebilme
 • Bir organizasyonun çeşitli yönetim alanlarındaki performansını bir dizi performans kriteri kullanarak değerlendirebilme
 • Bölüm, iş ve kurumsal analiz seviyelerinde stratejileri ve eylem planlarını belirleyebilme, seçebilme ve gerekçelendirebilme, seçilen stratejilerin uygulanması için etkin planlar geliştirebilme

Sabancı Executive MBA iki adet altı aylık dönemden oluşan 12 aylık yoğun bir programdır. Dersler, ağırlıklı olarak Cuma akşamları ve Cumartesi tüm gün olarak planlanmıştır. Bazı seçmeli dersler ise haftaiçi Pazartesi, Salı, Çarşamba veya Perşembe akşamı da sunulmaktadır.

Programın ilk dönemi akademik temellerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu dönemde teori ve pratiği dengeli bir şekilde işleyen, temel işlevsel yönetim alanlarındaki bilgi ve analitik becerileri geliştirmeyi hedefleyen dersler sunulmaktadır. İkinci dönem içinde bir kurumun bütünün yönetimi için gerekli bilgi ve becerilerin aktarılmasını sağlayan Örgütsel Davranış ve Liderlik, İş Etiği, Stratejik Yönetim gibi derslerin yanı sıra pazarlama, finans, yönetim gibi farklı alanlardan seçmeli dersler verilmektedir. İkinci dönem içinde ayrıca Columbia Business School’a yapılacak eğitim gezisinde Liderlik, Inovasyon ve Girişimcilik konulu dersler alınacaktır.

Executive MBA Mezuniyet Yükümlülükleri Özeti

Ders TipiEn az ECTS KredisiEn az SU KredisiEn az Ders Sayısı
Proje1101
Zorunlu Dersler672410
Seçmeli Dersler1264
Toplam903015

 

1. Dönem – Güz – Zorunlu Dersler

ACC 901 – Finansal Raporlama – 2 Kredi
Bu ders finansal raporların hazırlanması ve analizi ile birlikte muhasebe kavram ve prensiplerine bir giriş sunmaktadır. Dersin amacı yöneticilerin yönetimsel karar alırken kullanılacak finansal raporların bilinçli birer kullanıcısı olmalarını sağlamaktır. 

 

MGMT 900 Verilere Dayalı Karar Vermek – 2 Kredi
Bu ders yöneticilere karar vermede yardımcı olacak çeşitli sayısal araştırma yöntemleri ve istatistiksel analizleri içermektedir. Dersin yapısı, anlatılan teorik konuların çeşitli veri analizi örnekleri kapsamında kullanılmasını hedeflemektedir. İşlenen konular arasında ölçme ve örnekleme, anket ve diğer araştırma yöntemleri, temel olasılık kavramları ve olasılık dağılımları, güven aralığı, hipotez testi, regresyon ve zaman serileri gibi istatistiksel kavramlar yer almaktadır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ellerindeki araştırma verilerinin güvenirliği konusunda fikir yürütebilmenin yanı sıra bu verileri en uygun şekilde kullanabilecek, istatistiksel raporları değerlendirip çıkarım yapabilecek beceri seviyesine ulaşırlar. 

 

MGMT 910 Strateji Yönetimi – 3 Kredi
Bu konuda katılımcılara stratejik düşünme ve eylem konularında bir çok farklı yaklaşım ve perspektif tanıtılmaktadır. Stratejiyi plan, konumlanış, algılama ve model olarak farklı perspektiflerden değerlendirmek yönetim eyleminin geliştirilmesinde önemli adımları oluşturur. 

 

MGMT 914 Yönetim Ekonomisi – 2 Kredi
Ekonomi dışımızda yer alan bir konu değildir. Hepimiz ekonomiyi deneyimleriz çünkü hepimiz ekonomi dolayımıyla etkileşime geçer, işbirlikleri oluşturur ve bir birlerimizle rekabet ederiz. Herkes ekonomiye bir biçimde katkıda bulunur. Bu nedenle herkesin ekonomide bir çıkarı vardır: Ekonomi nasıl işlemektedir? İyi işleyen bir ekonomi ne tür özelliklere sahiptir? Ekonomi kimlerin çıkarına hizmet eder? Bu ders, günümüz ekonomik sisteminin nasıl çalıştığına dair sorular sorarak, öğrencileri iktisat disiplinini öğrenmeye teşvik etmektedir. Dersin odağında şirketler arasındaki rekabet, toplam yatırım, tüketim ve istihdam ile ekonomi ve çevre arasındaki ilişkiler yer almaktadır. 

 

MKTG 901 Pazarlama Yönetimi – 3 Kredi
Şirketlerin yenilikçi ve verimli becerilerini müşteri ihtiyaçları, rekabet ve şirket hedefleri doğrultusunda ürün ve hizmetlere dönüştürmesinde kullanılan pazarlama kavram ve yöntemleri tartışılır. Pazar analizi, pazarlama stratejisi geliştirme ve uygulama tasarımında bu kavram ve metotların gerçek hayatta pazarlama planı oluşturulmasında uygulaması yapılır. 

 

 

 

2. Dönem – Bahar – Zorunlu Dersler

FIN 902 Finansal Yönetim – 3 Kredi
Finans yöneticileri ve girişimcilerin bakış açısından temel finansal kavramlar incelenmekte ve yerel ve küresel ortamda pratik uygulamalar tartışılmaktadır. İşlenen konular arasında: karar verme/performans değerlendirme amaçlı muhasebe bilgileri, finansal tablo ve oran analizi, finansal planlama, paranın zaman değeri, sermaye bütçelemesi, risk-getiri ilişkisi, sermaye yapıları, finansal araç ve şirketlerin değerlemesi, risk yönetimi ve türevler. 

 

MGMT 901 İş Dünyasından Global ve Yerel Trendler   – 1.5 Kredi
Bu derste küreselleşmenin iş ve yönetim dünyasıyla ile doğrudan ve/veya dolaylı ilişkileri incelenmektedir. İşlenen konular arasında küreselleşme tarışmaları ile ilintili olarak kavramsallaştırma, nedensel dinamikler, sosyo-ekonomik sonuçlar, ve makroekonomik istikrar, devlet gücü ve yönetişim konuları yer almaktadır. 

 

MGMT 905 İş Dünyasında Etik – 1.5 Kredi
Bu ders ahlaki sorgulama kapasitemizi ve etik olamayan uygulamaların sonuçları konusunda duyarlılığımızı geliştirmek amacıyla iş dünyasında etik ile ilgili düşünce ve perspektifleri inceleyecektir. Ders boyunca ekonomik teori ve yönetim biliminin temelindeki felsefi sorulara gönderme yapılarak karar verme sürecindeki ahlaki ve etik dilemalar ele alınacaktır. Şirketler dünyasındaki son tartışmalar gözden geçirilecek ve sosyal sorumluluk, etik yatırım, yönetim kurullarının sorumluluğu, etik kodlar, meslek ahlakı ve piyasa toplumlarının geleceği ve ahlak gibi pratik konular incelenecektir. 

 

OPIM 902 Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi - 3 Kredi

Bu ders, işletmelerde mal ve hizmetlerin geliştirilme, üretim, ve dağıtım süreçleri ile ilgilenir. Amaç işletme operasyonları ile ilgili süreçlerin iyi anlaşılması ve bu alanda ortaya çıkan karar problemleri için etkin çözümlerin geliştirilmesidir. Bu konu kapsamında, işletmelerde ortaya çıkan operasyonel problemlerin formülasyon ve çözümünde kullanılabilecek kavram ve yöntemlerin yanı sıra imalat, hizmet, ulaşım gibi farklı sektörlerin operasyonel benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde durulur. Operasyon stratejisi, süreç tasarımı ve iyileştirme, kalite yönetimi, kapasite ve tedarik zinciri yönetimi tartışılan konular arasındadır.

 

ORG 902 Örgütsel Davranış ve Liderlik – 2 Kredi
Örgütsel Davranış, kurumlardaki insan davranışlarını -neden, nasıl düşündüklerini, hissettiklerini ve davranış biçimlerini-inceleyen bir derstir. İncelenecek konular arasında motivasyon, karar verme, liderlik, kurumsal kültür, iletişim, örgütsel uyuşmazlık, güç ve pazarlık, takım süreçleri, örgütsel değişim, yapı ve değişim yer alır. Ders vaka analizleri, grup projeleri ve deneysel eksersizlerle zenginleştirilmiştir. 

Executive MBA Seçmeli Dersler

Aşağıda yer alan seçmeli derslerin listesi,  adaylara, programda yıllar içinde açılmış olan seçmeli dersler hakkında fikir vermesi amacıyla sunulmaktadır. Açılacak dersler her yıl değişiklik göstermektedir. 

ACC 910 Finansal Tablo Analizi- 1.5 Kredi

Bu dersin yoğunlaştığı konular finans profesyonellerinin mali tabloları nasıl kullandıkları ve yorumladıkları üzerinedir. Finansal tabloların yaratılması ve kullanılması, şirketlerin finansal kuvvetlerinin belirlenmesi incelenecek diğer konular arasındadır.

FIN 906 Davranışsal Finans-1.5 Kredi

Davranışsal finans, davranışsal ve bilişsel psikoloji teorilerini geleneksel ekonomi ve finans teorileri ile birleştirerek insanların finansal kararlarını etkileyen faktörleri açıklamaya çalışan nispeten yeni, ancak hızlı büyüyen bir alandır. Neoklasik iktisatçılar, bireylerin faydalarını maksimize etmek için rasyonel hareket ettiklerini, piyasaların etkin olduğunu ve piyasalarda belirlenen fiyatlarin mevcut tüm bilgileri yansıttıklarını varsayarlar. Ancak, gerçek yaşamda bu varsayımlar çoğu kez geçerli değildir. Davranışsal finans, piyasaların neden ve nasıl verimsiz olabileceğini, insanların neden bilgileri yanlış yorumladıklarını ve önyargılara, hatalara ve algısal yanılgılara neden maruz kaldıklarını açıklamaya yardımcı olur. CFA sınav müfredatı her geçen yıl davranışsal finansa daha fazla ağırlık vermektedir. Portföy yöneticilerinin, yatırım danışmanlarının, yönetim danışmanlarının, CFO'ların ve bireysel yatırımcıların, farklı davranışsal önyargıları ve bunların finansal kararlar alma üzerindeki etkilerini derinlemesine kavramış olmalarında büyük fayda vardır. Bu ders, temel davranışsal finans kavramlarını ve irrasyonel yatırımcı davranışlarının nedenlerini ve etkilerini öğretmeye yönelik bir program olmayı amaçlamaktadır. Dönem boyunca, finansal karar verme sürecini etkileyen psikolojik önyargıları ele alacak ve bu önyargıların finansal piyasalar ve insanların yaşamları üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Ders, gerçek hayattan vaka çalışmaları, yatırımcı davranışlarının analizleri, yatırımcı davranışlarını değiştirmek için uygulanan davranışsal müdahale vaka örnekleri ve yatırım danışmanları/portföy yöneticileri ile mülakatlar ve soru-cevap oturumları ile desteklenecektir.

FIN 958 Küresel Finans Piyasaları – 1.5 Kredi
Bu ders bankalar, uluslararası şirketler ve devlet kurumlarınca kullanılan küresel finans piyasalarının işleyişine ve ilgili iktisat politikalarına giriş niteliğindedir. Küresel finans piyasaları Eurocurrency gibi dövizlerin alınıp satıldığı döviz piyasalarını, uluslararası sermaye piyasalarını, menkul ticari mal (commodity) piyasalarını ve primli işlem (option), forward contract ve swap türünden vadeli sözleşme piyasalarını kapsar. Dersin amacı bu piyasaların belirli iktisadi ve finansal ilkeler çerçevesinde nasıl işlediğini örnekler ve vaka analizleriyle incelemektir. Ayrıca, uluslararası şirketler, bankalar ve diğer bazı kurumlar, [örneğin serbest yatırım fonları (hedge funds) ve gölge bankacılığı yapan bankalar (shadow banks)] açısından çok önemli bir risk faktörü olan döviz kuru riskleri de incelenecek ve bu risklerin, çeşitli finansal araçların kullanılmasıyla nasıl denetlenebileceği de ele alınacaktır. Dersin araştıracağı bir başka konu da, finans, bankacılık, döviz, borç ve ödemeler bilançosu krizlerinin nasıl öngörüldükleri, önlendikleri ve denetlendikleridir. 

FIN 999 Servet Yönetimi-1.5 Kredi

Ders, finansal portföy yönetiminin uygulamaya yönelik niteliklerini ön plana çıkarmaktadır. Derste tanıtılan kavramlara paralel olarak, öğrencilerin ders boyunca gerçek yaşam problemleri hakkında düşünerek bir portföy yönetimi nosyonu geliştirmesi beklenmektedir. Derste değinilecek temel konular: Yatırım karar süreci ve yatırım politikası beyanı, bireysel ve kurumsal portföy yönetimi, sermaye piyasası beklentileri ve varlık dağılımı, geleneksel varlık sınıflarında ve alternatif yatırımlarda portföy yönetimi faaliyetinin teknik ve uygulama esasları.

MKTG 904 Dijital Pazarlama- 3 Kredi

Bu ders yeni dijital ekonominin gelişimi ile tüketicilerin ve şirketlerin bilgi iletişimi teknolojisini yaygın kullanmalarının geleneksel pazarları nasıl etkilediğini inceler. Internet iş modelleri, akımlar, stratejiler ve teknolojiler ders kapsamı içindedir.

MKTG 907 Satış Yönetimi – 1.5 Kredi
Satış Yönetimi dersinin amacı, organizasyonun toplam pazarlama çabasının çok önemli bir parçası olan satış gücünün etkinliğinin birleşenlerinin incelenmesidir. Öğrencilerin pazarlamanın erişimi ve potansiyel etkisinin büyüklüğünü daha iyi anlamalarına bu dersin katkısı olacaktır. Dersin hedefleri; satış prosesinin, satış ile pazarlama ilişkisinin, satış gücü yapısının, müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM), satış gücünün etkinliğinin arttırılmasında teknolojinin kullanımının, satıcı adaylarının bulunması, seçilmesi, eğitilmesi, motivasyonu, ücretlendirilmesi ve elde tutulmasının öğrenilmesini içermektedir. 

MGMT 911 İş Simülasyonu – 1.5 Kredi

Bu dersin amacı, katılımcıların elde ettikleri bilgi ve tecrübelerini bilgisayar ortamında bütünleşik bir biçimde kullanmalarını sağlayacak fırsatı vermektir. Bu bilgisayar temelli ortamda takımlar halinde yarışan öğrenciler yönetimin temel fonksiyonel alanlarının (üretim, pazarlama, finans gibi) nasıl bütünleşik bir şekilde çalıştığını daha iyi anlayacaklardır.

MGMT 940 Dijital Dönüşüm ve İnovasyon – 1.5 Kredi
Endüstride yaşanmakta olan dijital dönüşüm bir yandan siber dünya ve fiziksel dünya diğer yandan da sınırların belirsizleşmesi ve aralarında bir sinerji oluşmasına yol açmaktadır. Karar vericilerin, firmalarının rekabetçiliğini korumaları hatta geliştirmeleri için, bu dönüşümün taşıyıcılığını yapan teknolojilerin, yaklaşımların ve iyi örneklerin neler olduğunu ve gidişatın yönünü ise iyi kestirmeleri gerekmektedir. Dijital dönüşüm, özellikle küresel rekabet ortamında geleneksel dört operasyonel öncelikleri (maliyet, kalite, esneklik ve teslim) arasına anılmaya başlanan inovasyonun rolünün daha da belirginleşmesini de sağlamıştır. Ders, bu bağlamlarda bilinmesi gereken çeşitli kavramları, vakalar ve iyi örnekler eşliğinde derinlemesine tartışılmasını amaçlamaktadır. 

MGMT 964 Doğru Kararlar, Doğru Liderler – 1.5 Kredi
Bu ders katılımcılara liderlik yolculuğunda daha doğru kararlar almaları için gerekli metodolojiyi ve yol haritasını sağlama amacını taşımaktadır. Olabildiğince pratik ve anlaşılabilir bir şekilde, yönetim kaynaklarının atama ve işe alma, değerlendirme ve terfi kararlarında kullanılabilecek basit bir metodolojiyi sunarken;

 • Liderlik kararlarında başarı formülünün olduğu,
 • Doğru liderlik kararlarının verilmesinin zorlukları,
 • Doğru liderleri ararken bakılacak alanlar ve yerler,
 • Liderlerin değerlendirilme yöntemleri,
 • “En iyi liderleri” ikna ve motive etmenin yolları,
 • Liderlik değişim kararının zamanlaması,

ve benzeri başlıkları irdelenecektir. 

MGMT 971 Tasarım Düşüncesi ve İş Hayatında Hikayeleştirme Gücü - 1.5 Kredi

Bu ders öğrencilere tasarım düşüncesi ve hikayeleştirme adlı yeni kavramları ve yöntemleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Tasarım düşüncesi şirketlerin inovasyon sürecinde karşılaştığı belirsizliklerle başa çıkmaları için kullanıcı merkezli inovasyonu ve deneyi öne çıkarır. İnovasyon süreci kullanıcıların ürün/hizmet geliştirme ve tasarım süreçlerine dahil edilmesi, sorunun çerçevesinin çizilmesi, kullanıcılarla empati kurulması, deney ve çeşitlilik gibi ilkelere dayalıdır. Yeni bir sorun çözme yöntemi sunan Tasarım Düşüncesi deney yapmanın, yaparak öğrenmenin, müşterileri dinlemenin, sorunlara tatmin edici bir çözüm buluncaya kadar tekrar yapmanın öneminin altını çizer. Girişimciler veya yöneticiler sadece sorunlara kalıcı çözümler bulma ve etkili şekilde inovasyon yapma konusunda değil sorunlara yönelik çözümlerini ve inovasyonlarını müşterilere ve paydaşlara anlatma zorluğuyla karşılaşırlar ve bu noktada anlatılar ve hikayeler onların vizyonlarını ve yaptıkları inovasyonların geleceği nasıl şekillendireceğini karşılarındaki kişilere aktarmalarına yardım etmiştir. Bu hikayeler şirketler ve paydaşlar arasındaki ve bunların kendi içindeki iletişimi iyileştirse de, iş hayatında hikayeleştirmenin gücü büyük ölçüde görmezden gelinmiştir. Bugün, sosyal medyanın ve yeni iletişim kanallarının ve araçlarının yükselişiyle birlikte, hikayeleştirme giderek daha kritik öneme sahip bir yetenek/yetkinlik haline gelmiştir. Öğrencilere uygulamaya dayalı beceriler kazandırmak bu derste kritik önemdedir ve bu amaçla öğrencilerin iki proje üzerinde çalışması gereklidir. Projelerden biri tasarım düşüncesi süreç ve ilkelerinin uygulanmasına dayalıdır. Bu kapsamda öğrencilerin bir sorunun çerçevesini çizmeleri, kalıcı bir çözüm geliştirmeleri, kullanıcının/müşterinin sürece katılımını sağlayan bir prototip geliştirmeleri ve sorunun kalıcılığını görmek için çeşitli deneyler yapmaları gerekmektedir. İkinci proje ise hikayeleştirme uygulamalarına odaklanmaktadır; öğrencilerin ilk projede geliştirdikleri inovasyon/çözüm için etkili bir hikaye hazırlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin ayrıca sınıf arkadaşlarının anlattığı hikayeleri bileşenlerine ayırıp analiz etmeleri gerekmektedir.

MGMT 972 Yöneticiler için Siber Güvenlik -1.5 Kredi

APT saldırı gruplarının organizasyonlara saldırıları sırasın kullandıkları yöntemler ve araçlar anlaşılır bir dille aktar yöneticilerin siber tehditleri tanımaları ve organizasyonlar bu tehditlere karşı dayanıklılığını değerlendirebilme yetkin kazanmaları hedeflenir. Anlatım dili anlaşılabilir düzeyde tutulurken saldırı araç ve tekniklerinin daha iyi kavranabil için de uygulamalı örnekler paylaşılır. Siber güvenlik riskl yönetimi yönetişim kavramının, yasal düzenlemelerin ve bu alandaki en iyi uygulamaların da anlaşılmasını gerektirir. B nedenle katılımcılara yönetişim alanında temel kavramlar aktarılacaktır.

MGMT 996 Yönetim Becerileri Geliştirme- 1.5 Kredi

Yönetim Becerileri Çalıştayları, MBA öğrencilerinin kariyer etkinliklerine başlamadan önce seminerler, konferanslar ve atölye türü faaliyetlerle takım ve profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler olarak tasarlanmıştır.

EMBA 2022-2023 Akademik Takvim

 Oryantasyon Günü: 18 Eylül 2022

 

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

Başlangıç

23 Eylül 2022

10 Şubat 2023

Bitiş

28 Ocak 2023

19 Ağustos 2023

Sınav Günleri

3-4 Şubat 2023

25-26 Ağustos 2023

CBS Gezisi

 

Eylül 2023

Mezuniyet Töreni

 

14 Ekim 2023

Resmi Tatiller

29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık 2022 Yılbaşı

 

21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı

19 Mayıs 2023 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 

28-29-30 Haziran- 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramı

15 Temmuz 2023 Demokrasi ve Milli Birlik Günü

 

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun

CAPTCHA