Ana içeriğe atla

Executive MBA Öğretim Programı

Neden Sabancı Executive MBA?

Sabancı Executive MBA programının yarı-zamanlı olması, katılımcıların Executive MBA programındaki ve  iş yaşamlarındaki sorumluluklarını birbirini tamamlayan öğrenme alanları olarak görmeleri açısından bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Program, okumalar ve dersler ile sağlanan bilginin, katılımcıların sınıf arkadaşlarının ve kendilerinin deneyimlerinden ders alabilecekleri bir platformda bütünleşmesini amaçlamaktadır. Katılımcılardan derslerde ve ders saatleri dışında yapacakları projelerde ekip çalışması yapmaları  ve derslerdeki tartışma ve diğer çalışmalara aktif olarak katılmaları beklenmektedir. 

Birçok derste, sınıfa gerçek hayat konularını taşımak için vaka çalışmaları kullanılmakta, bu sayede katılımcıların edindikleri bilgileri kullanmaları, takım olarak öğrenmeye yönelmeleri,  yapılan çözümlemelerin desteklenmesi ve sunumu yoluyla iletişim becerilerini geliştirmeleri hedeflemektedir.  Vaka çalışmaları dünyanın önde gelen vaka çalışması üreticileri olan Harvard, Ivey, IMD gibi işletme okullarından ve zaman zaman kendi öğretim üyelerimizin yazdığı vaka çalışmalarından seçilmektedir.

Altunizade Dijital Kampüs ve Yönetim Bilimleri Fakültesi derslikleri diploma programlarına ve yönetici geliştirme etkinliklerine hizmet etmek üzere donatılmıştır. Her iki kampüste de  çeşitli derslikler ve takım çalışması için bölümler bulunmaktadır. Bütün derslikler en gelişmiş görsel-işitsel ekipmanlara sahiptir. EMBA programında dersler bir hafta Altunizade Dijital kampüste, bir hafta Tuzla kampüste yapılacak şekilde planlanmıştır.

Executive MBA katılımcıları Bilgi Merkezi’nin kitap, multimedya ve süreli yayın koleksiyonlarının yanı sıra, geniş veritabanı kaynaklarından da yararlanabilmektedirler. Kaynaklar için tıklayınız.

 

Uygulamacılardan Öğrenme

Sabancı Üniversitesi’nin temel değerlerinden biri “uygulamaya yönelik” olmaktır ve bunun en ciddiye alındığı yerlerden biri de Yönetim Bilimleri Fakültesi’dir.  Executive MBA Programı’nda, çeşitli yöntemlerle, katılımcıların deneyimli, başarılı yöneticilerden öğrenmelerine olanak yaratılmaktadır.

"Liderler Buluşmaları" seminer serisi ile, her akademik yılda birkaç kez fakültemize davet ettiğimiz yöneticilerin deneyimlerini Executive MBA katılımcıları ile paylaşmalarını sağlıyoruz.  Bunu yaparken amacımız, yaşadıklarından dersler çıkaran ve bu dersleri etkin bir şekilde başkalarına aktaran yöneticileri Executive MBA sınıfı ile bir araya getirerek derslerde işlenen konuları uygulamadan çıkarılan bu derslerle zenginleştirmektir. 

Liderler Buluşmaları listesi için tıklayınız.

"Profesyonel ve Mezun Destek" kapsamında ise, iş hayatında uzun yıllar deneyime sahip ve konularında uzman üst düzey yöneticilerden oluşan gönüllü  listemizden isimleri öğrencilerimiz ile eşleştirmeye çalışıyor, böylece öğrencilerimiz için mentorlarının deneyimlerinden ve tavsiyelerinden faydalanabilecekleri bir alan yaratmayı hedefliyoruz. 

 • Global ve Yerel Bağlamda Sorun ve Fırsatları Belirleme Becerisinin Geliştirilmesi: Yönetim Bilimlerine ilişkin alanlar yelpazesinde (muhasebe, finans yönetimi, operasyonlar, pazarlama, strateji ve örgütsel tasarım) global ve yerel bağlamlarda iş dünyasına ilişkin sorun ve fırsatları doğru ve etkili bir şekilde belirlemek ve saptamak.
 • Kültürel Bağlam ve İncelikleri İşletme Pratiğiyle Bütünleştirme Becerisinin Kazanımı
 • Performans Değerlendirme ve Yönetme Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir organizasyonun geniş bir alanlar yelpazesinde başarımını bir dizi performans kıstası kullanarak değerlendirmek.
 • Toplumsal ve Etik Sorumlulukların Farkındalığının Arttırılması : Çeşitli ticari bağlamlarda ve işe ilişkin eylem politika ve önerilerde bilgileri yargılama süreçleriyle bağlantılı toplumsal ve etik sorumluluklarının farkında olmak.
 • Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi: Çıkarların bakış açıları ve becerilerin farklı olduğu durumlarda başkalarıyla iş birliği oluşturmaya önderlik ederek, bir misyon duygusu, paylaşılan değerler ve yüksek düzeyde bağlılık ve motivasyon özelliklerinin egemen olduğu çalışma ortamları yaratmak.
 • İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi: İngilizce sözlü ve yazılı iletişimi akıcı bir şekilde sürdürebilmek.
 • İkna Kabiliyetinin Geliştirilmesi: Yönetici bir konumda etkili bir şekilde dinleme, sunma, tartışma, pazarlık etme ve görüşme yapma becerilerine sahip olmak; görüş, analiz ve eylem önerilerini ikna edici bir şekilde ve gerektiğinde uygun teknolojiyi kullanarak savunmak.
 • Analitik Düşünce ve Karar Verme Becerilerinin Geliştirilmesi: Analitik karar vericiler olmak, açık görüşlü sorgulama yürütebilmek; araştırmanın işletme pratiğindeki öneminin farkında olmak; uygulama kökenli araştırmanın dikkatli kullanıcıları olmak; güncel teknolojileri kullanarak veri ve bilgiye nasıl erişebileceğini ve veri ve bilgileri nasıl yorumlayabileceğini ve çözümleyebileceğini bilmek.
 • Stratejik Düşünce ve Planlama Becerisinin Geliştirilmesi: Departman, firma ve sektör düzeylerinde strateji ve eylem planı belirleyebilmek, seçmek ve gerekçelendirebilmek ve seçilen stratejilerin geniş bir alanlar ve düzeyler yelpazesinde uygulanmasına dönük etkili planlar geliştirebilmek.

Sabancı Executive MBA iki adet altı aylık dönemden oluşan 12 aylık yoğun bir programdır. Dersler, ağırlıklı olarak Cuma akşamları ve Cumartesi tüm gün olarak planlanmıştır. Bazı seçmeli dersler ise haftaiçi Pazartesi, Salı, Çarşamba veya Perşembe akşamı da sunulmaktadır.

Programın ilk dönemi akademik temellerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu dönemde teori ve pratiği dengeli bir şekilde işleyen, temel işlevsel yönetim alanlarındaki bilgi ve analitik becerileri geliştirmeyi hedefleyen dersler sunulmaktadır. İkinci dönem içinde bir kurumun bütünün yönetimi için gerekli bilgi ve becerilerin aktarılmasını sağlayan Örgütsel Davranış ve Liderlik, İş Etiği, Stratejik Yönetim gibi derslerin yanı sıra pazarlama, finans, yönetim gibi farklı alanlardan seçmeli dersler verilmektedir. İkinci dönem içinde ayrıca Columbia Business School’a yapılacak eğitim gezisinde Liderlik, Inovasyon ve Girişimcilik konulu dersler alınacaktır.

Executive MBA Mezuniyet Yükümlülükleri Özeti

Ders TipiEn az ECTS KredisiEn az SU KredisiEn az Ders Sayısı
Proje1101
Zorunlu Dersler672410
Seçmeli Dersler1264
Toplam903015

 

1. Dönem – Güz – Zorunlu Dersler

ACC 901 – Finansal Raporlama – 2 Kredi
Bu ders finansal raporların hazırlanması ve analizi ile birlikte muhasebe kavram ve prensiplerine bir giriş sunmaktadır. Dersin amacı yöneticilerin yönetimsel karar alırken kullanılacak finansal raporların bilinçli birer kullanıcısı olmalarını sağlamaktır. 

 

MGMT 900 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik – 2 Kredi
Bu ders yöneticilere karar vermede yardımcı olacak çeşitli sayısal araştırma yöntemleri ve istatistiksel analizleri içermektedir. Dersin yapısı, anlatılan teorik konuların çeşitli veri analizi örnekleri kapsamında kullanılmasını hedeflemektedir. İşlenen konular arasında ölçme ve örnekleme, anket ve diğer araştırma yöntemleri, temel olasılık kavramları ve olasılık dağılımları, güven aralığı, hipotez testi, regresyon ve zaman serileri gibi istatistiksel kavramlar yer almaktadır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ellerindeki araştırma verilerinin güvenirliği konusunda fikir yürütebilmenin yanı sıra bu verileri en uygun şekilde kullanabilecek, istatistiksel raporları değerlendirip çıkarım yapabilecek beceri seviyesine ulaşırlar. 

 

MGMT 910 Strateji Yönetimi – 3 Kredi
Bu konuda katılımcılara stratejik düşünme ve eylem konularında bir çok farklı yaklaşım ve perspektif tanıtılmaktadır. Stratejiyi plan, konumlanış, algılama ve model olarak farklı perspektiflerden değerlendirmek yönetim eyleminin geliştirilmesinde önemli adımları oluşturur. 

 

MGMT 914 Ekonomi – 1.5 Kredi
Ekonomi dışımızda yer alan bir konu değildir. Hepimiz ekonomiyi deneyimleriz çünkü hepimiz ekonomi dolayımıyla etkileşime geçer, işbirlikleri oluşturur ve bir birlerimizle rekabet ederiz. Herkes ekonomiye bir biçimde katkıda bulunur. Bu nedenle herkesin ekonomide bir çıkarı vardır: Ekonomi nasıl işlemektedir? İyi işleyen bir ekonomi ne tür özelliklere sahiptir? Ekonomi kimlerin çıkarına hizmet eder? Bu ders, günümüz ekonomik sisteminin nasıl çalıştığına dair sorular sorarak, öğrencileri iktisat disiplinini öğrenmeye teşvik etmektedir. Dersin odağında şirketler arasındaki rekabet, toplam yatırım, tüketim ve istihdam ile ekonomi ve çevre arasındaki ilişkiler yer almaktadır. 

 

MKTG 901 Pazarlama Yönetimi – 3 Kredi
Şirketlerin yenilikçi ve verimli becerilerini müşteri ihtiyaçları, rekabet ve şirket hedefleri doğrultusunda ürün ve hizmetlere dönüştürmesinde kullanılan pazarlama kavram ve yöntemleri tartışılır. Pazar analizi, pazarlama stratejisi geliştirme ve uygulama tasarımında bu kavram ve metotların gerçek hayatta pazarlama planı oluşturulmasında uygulaması yapılır. 

 

OPIM 902 İşletme Operasyonları Yönetimi – 3 Kredi
İşletme operasyonları yönetimi, işletmelerde mal ve hizmetlerin geliştirilme, üretim, ve dağıtım süreçleri ile ilgilenir. Amaç işletme operasyonları ile ilgili süreçlerin anlaşılması ve bu alanda ortaya çıkan karar problemleri için etkin çözümlerin geliştirilmesidir. Bu ders kapsamında, operasyon stratejisi, süreç analizi, kalite yönetimi, kapasite ve tedarik zinciri yönetimi gibi konular üzerinde durulur. İlgili karar problemlerinin formülasyon ve çözümünde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin yanı sıra imalat ve hizmet sektörlerin operasyonel benzerlikleri ve farklılıkları etkileri tartışılır. Küresel rekabet koşullarındaki gelişmeler ile bu gelişmelerin geleneksel ve işletme operasyonları üzerindeki etkileri de konuşulur. 

 

2. Dönem – Bahar – Zorunlu Dersler

FIN 902 Finansal Yönetim – 3 Kredi
Finans yöneticileri ve girişimcilerin bakış açısından temel finansal kavramlar incelenmekte ve yerel ve küresel ortamda pratik uygulamalar tartışılmaktadır. İşlenen konular arasında: karar verme/performans değerlendirme amaçlı muhasebe bilgileri, finansal tablo ve oran analizi, finansal planlama, paranın zaman değeri, sermaye bütçelemesi, risk-getiri ilişkisi, sermaye yapıları, finansal araç ve şirketlerin değerlemesi, risk yönetimi ve türevler. 

 

MGMT 901 Küresel ve Yerel İş Ortamı – 1.5 Kredi
Bu derste küreselleşmenin iş ve yönetim dünyasıyla ile doğrudan ve/veya dolaylı ilişkileri incelenmektedir. İşlenen konular arasında küreselleşme tarışmaları ile ilintili olarak kavramsallaştırma, nedensel dinamikler, sosyo-ekonomik sonuçlar, ve makroekonomik istikrar, devlet gücü ve yönetişim konuları yer almaktadır. 

 

MGMT 905 İş Dünyasında Etik – 1.5 Kredi
Bu ders ahlaki sorgulama kapasitemizi ve etik olamayan uygulamaların sonuçları konusunda duyarlılığımızı geliştirmek amacıyla iş dünyasında etik ile ilgili düşünce ve perspektifleri inceleyecektir. Ders boyunca ekonomik teori ve yönetim biliminin temelindeki felsefi sorulara gönderme yapılarak karar verme sürecindeki ahlaki ve etik dilemalar ele alınacaktır. Şirketler dünyasındaki son tartışmalar gözden geçirilecek ve sosyal sorumluluk, etik yatırım, yönetim kurullarının sorumluluğu, etik kodlar, meslek ahlakı ve piyasa toplumlarının geleceği ve ahlak gibi pratik konular incelenecektir. 

 

MGMT 911 İş Simulasyonu – 1.5 Kredi
Bu dersin amacı, katılımcıların elde ettikleri bilgi ve tecrübelerini bilgisayar ortamında bütünleşik bir biçimde kullanmalarını sağlayacak fırsatı vermektir. Bu bilgisayar temelli ortamda takımlar halinde yarışan öğrenciler yönetimin temel fonksiyonel alanlarının (üretim, pazarlama, finans gibi) nasıl bütünleşik bir şekilde çalıştığını daha iyi anlayacaklardır. 

 

ORG 902 Örgütsel Davranış ve Liderlik – 2 Kredi
Örgütsel Davranış, kurumlardaki insan davranışlarını -neden, nasıl düşündüklerini, hissettiklerini ve davranış biçimlerini-inceleyen bir derstir. İncelenecek konular arasında motivasyon, karar verme, liderlik, kurumsal kültür, iletişim, örgütsel uyuşmazlık, güç ve pazarlık, takım süreçleri, örgütsel değişim, yapı ve değişim yer alır. Ders vaka analizleri, grup projeleri ve deneysel eksersizlerle zenginleştirilmiştir. 

Executive MBA Seçmeli Dersler

Aşağıda yer alan seçmeli derslerin listesi,  adaylara, programda yıllar içinde açılmış olan seçmeli dersler hakkında fikir vermesi amacıyla sunulmaktadır. Açılacak dersler her yıl değişiklik göstermektedir. 

 

ACC 902 Yönetim Muhasebesi – 1.5 Kredi
Bu ders faaliyetlerin planlanmasında ve kontrolünde yöneticilere destek olan yönetim muhasebesi yöntem ve sistemlerinin dizaynına kapsamlı bir giriş sunmaktadır. İşlenecek konular: maliyetlerin sınıflandırılması; ürün maliyeti sistemlerinin ve ürün çeşitlemesi kararlarının analizi ve tasarımı; maliyet-miktar-karlılık ilişkileri; genel maliyetlerin dağıtımı; maliyet varyansları ve bütçeleme sistemlerinin davranışsal etkileri; yönetici teşvikleri ve ücret sistemleri. 

 

FIN 910 Finansal Tablo Analizi – 1.5 Kredi
Bu dersin yoğunlaştığı konular finans profesyonellerinin mali tabloları nasıl kullandıkları ve yorumladıkları üzerinedir. Finansal tabloların yaratılması ve kullanılması, şirketlerin finansal kuvvetlerinin belirlenmesi incelenecek diğer konular arasındadır. 

 

FIN 958 Küresel Finans Piyasaları – 1.5 Kredi
Bu ders bankalar, uluslararası şirketler ve devlet kurumlarınca kullanılan küresel finans piyasalarının işleyişine ve ilgili iktisat politikalarına giriş niteliğindedir. Küresel finans piyasaları Eurocurrency gibi dövizlerin alınıp satıldığı döviz piyasalarını, uluslararası sermaye piyasalarını, menkul ticari mal (commodity) piyasalarını ve primli işlem (option), forward contract ve swap türünden vadeli sözleşme piyasalarını kapsar. Dersin amacı bu piyasaların belirli iktisadi ve finansal ilkeler çerçevesinde nasıl işlediğini örnekler ve vaka analizleriyle incelemektir. Ayrıca, uluslararası şirketler, bankalar ve diğer bazı kurumlar, [örneğin serbest yatırım fonları (hedge funds) ve gölge bankacılığı yapan bankalar (shadow banks)] açısından çok önemli bir risk faktörü olan döviz kuru riskleri de incelenecek ve bu risklerin, çeşitli finansal araçların kullanılmasıyla nasıl denetlenebileceği de ele alınacaktır. Dersin araştıracağı bir başka konu da, finans, bankacılık, döviz, borç ve ödemeler bilançosu krizlerinin nasıl öngörüldükleri, önlendikleri ve denetlendikleridir. 

 

MGMT 919 Yönetsel Karar Modelleme – 1.5 Kredi
Bu ders optimizasyonu, simulasyonu ve karar ağacını karar vermeyi iyileştirici ve destekleyici araçlar olarak tanıtmayı hedefler. Temel amaç iş dünyasında karar verme sürecinde karşılaşılan karmaşık problemlere yönetsel karar modellerinin yapılandırılması ile ilgili yeteneklerin geliştirilmesidir. Bütün modelleme ve analiz çalışmaları MS Excel komutları, araçları ve eklentileri vasıtasıyla yapılmaktadır. İş dünyasından uyarlanan operasyon, finans ve pazarlama uygulamaları açıklayıcı örnek olarak kullanılmaktadır. Ek olarak, bu problemleri analiz edecek, çözecek ve ekonomik anlamlarını çalışacağız. 

 

MGMT 930 Kurumsal Strateji – 1.5 Kredi
İşletme politikası, üst düzey yönetimin işlev ve sorumluluklarını, işletme için hayati önemi olan sorunları ve bir örgütün yönü ve geleceğini belirleyen kararların bütününü kapsayan bir alandır. Tıpkı kamu politikaları gibi işletme politikası da amaç belirleme, örgütsel kimliğin ve karakterin tanımlanması, yapılması gerekenlerin sürekli güncellenmesi, olası rekabet ve aksi koşullara karşı hazırlıklı olmak adına kaynakların hedefe uygun belirlenmesi ve sorumlu ve etik davranmaya dair standartların belirlenmesini kapsar. İşletme politikasının asıl ilgi alanı firmanın stratejisidir. Strateji, uzun vadeli hedeflerin belirlenmesini ve bu hedeflere uygun kaynak dağılımı ve hareketlerin benimsenmesini kapsar. Bir işletmenin politikasının veya stratejisinin yönetilmesine 'Stratejik Yönetim' denir. Stratejinin merkezinde "Hangi iş alanında bulunmalıyız?" ve "Ne şekilde rekabet edebiliriz?" soruları yer alır. Günümüz firmalarında rekabet baskın unsur olmaya devam ettiği için, bahsi geçen soruların ikincisi ile ilgileniyor olacağız. Dersin önemli bir bölümü sürdürülebilir rekabet üstünlüğü konusu üzerine şekillenecektir. Bu konulara genel yönetici bakış açısıyla yaklaşacağız. Bu yönetici; yönetim kurulu başkanı, icra sorumlusu, operasyonel bir birimin müdürü veya kendi işletmesinin patronu olabilir. Ancak bu ders, sadece geleceğin genel müdür veya benzeri pozisyonlarına aday olanlar için değil, bir firmanın stratejisini anlamanın farklı işlevlerde yaratacağı katkıyı fark eden herkes için tasarlanmış ve faydalı olacağı öngörülmüştür. Ders uygulama ve sorun-odaklı bir yöntem izleyecektir. Öğrencilerden çoğunlukla kavramları, analitik şablonları ve/veya içgüdülerini gerçek firmaların tecrübe ettiği sorunlara uygulamaları beklenecektir. Bu bağlamda kuramsal yaklaşımlar iktisat, finans , muhasebe, pazarlama ve örgüt kuramı gibi disiplinlerden yola çıkılarak ortaya konacaktır. 

 

MGMT 940 Dijital Dönüşüm ve İnovasyon – 1.5 Kredi
Endüstride yaşanmakta olan dijital dönüşüm bir yandan siber dünya ve fiziksel dünya diğer yandan da sınırların belirsizleşmesi ve aralarında bir sinerji oluşmasına yol açmaktadır. Karar vericilerin, firmalarının rekabetçiliğini korumaları hatta geliştirmeleri için, bu dönüşümün taşıyıcılığını yapan teknolojilerin, yaklaşımların ve iyi örneklerin neler olduğunu ve gidişatın yönünü ise iyi kestirmeleri gerekmektedir. Dijital dönüşüm, özellikle küresel rekabet ortamında geleneksel dört operasyonel öncelikleri (maliyet, kalite, esneklik ve teslim) arasına anılmaya başlanan inovasyonun rolünün daha da belirginleşmesini de sağlamıştır. Ders, bu bağlamlarda bilinmesi gereken çeşitli kavramları, vakalar ve iyi örnekler eşliğinde derinlemesine tartışılmasını amaçlamaktadır. 

 

MGMT 953 – Yöneticiler için Müzakere Becerileri – 1.5 Kredi
Müzakere yetileri, önemli yöneticilik becerilerinden birini teşkil eder. Bu ders müzekere becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Katılımcılar, müzakere dinamiklerinin kişisel ve profesyonel yaşamlarında oynadığı rolü incelerken, zor durumlarda daha bilinçli ve becerili davranmalarını sağlayacak becerileri geliştirme imkanı bulacaklardır. Aynı zamanda, günlük yaşamda müzakere ortamlarının daha iyi farkınavararak bu tür ortamları becerilerini geliştirmeyi sürdürmek için bir eğitim fırsatı olarak kullanmayı da öğrenebileceklerdir. Ders, katılımcıların, müzakereyi, gerek sınıf gerekse bilgisayar ortamlarında, seyirci olarak değil aktif taraflar halinde yaşamalarına imkan verecek tartışmalara ve rol oynama gibi yöntemlere dayanarak yürütülecektir. 

 

MGMT 964 Doğru Kararlar, Doğru Liderler – 1.5 Kredi
Bu ders katılımcılara liderlik yolculuğunda daha doğru kararlar almaları için gerekli metodolojiyi ve yol haritasını sağlama amacını taşımaktadır. Olabildiğince pratik ve anlaşılabilir bir şekilde, yönetim kaynaklarının atama ve işe alma, değerlendirme ve terfi kararlarında kullanılabilecek basit bir metodolojiyi sunarken;

 • Liderlik kararlarında başarı formülünün olduğu,
 • Doğru liderlik kararlarının verilmesinin zorlukları,
 • Doğru liderleri ararken bakılacak alanlar ve yerler,
 • Liderlerin değerlendirilme yöntemleri,
 • “En iyi liderleri” ikna ve motive etmenin yolları,
 • Liderlik değişim kararının zamanlaması,

ve benzeri başlıkları irdelenecektir. 

 

MGMT 980 Yönetimde Seçilmiş Konular I – 1.5 Kredi
Bu derste yönetimde güncel konular, problemler ve paradigmaların incelenecektir. Ders, dinamik iş ortamında yönetim bilgisinin süreci ve transformasyona ilişkin seçilmiş konular üzerine odaklanacaktır. Bilgi teknolojisi, liderlik, yaratıcılık, yenilik, araştırma ve teknoloji, küreselleşme ve süreklilik seçilecek konulara bazı örnekler oluşturmaktadır. 

 

MKTG 905 Perakende Yönetimi – 1.5 Kredi
Bu dersin amacı perakende yönetimini ve perakendecilik ile ilgili ana stratejik konularını vermektir. Bu kapsamda, perakendeciliğin başarı faktörleri, finansal bakış açıları gözetilerek ve mağaza yönetimi problemlerin stratejik bir bakış açısı ile incelenecektir. Bu derste ana konu olarak perakende stratejisi, mağaza yönetimi ve ürün portföyü yönetimi işlenecektir. 

 

MKTG 907 Satış Yönetimi – 1.5 Kredi
Satış Yönetimi dersinin amacı, organizasyonun toplam pazarlama çabasının çok önemli bir parçası olan satış gücünün etkinliğinin birleşenlerinin incelenmesidir. Öğrencilerin pazarlamanın erişimi ve potansiyel etkisinin büyüklüğünü daha iyi anlamalarına bu dersin katkısı olacaktır. Dersin hedefleri; satış prosesinin, satış ile pazarlama ilişkisinin, satış gücü yapısının, müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM), satış gücünün etkinliğinin arttırılmasında teknolojinin kullanımının, satıcı adaylarının bulunması, seçilmesi, eğitilmesi, motivasyonu, ücretlendirilmesi ve elde tutulmasının öğrenilmesini içermektedir. 

 

MKTG 909 Stratejik Pazarlamada Büyük Resim – 1.5 Kredi
Büyük Resim (Big Picture) yöntemi pazarlama kararlarının etkinliğini ve yatırımlarının verimini artırmak için strateji geliştirme ile uygulama kararlarını entegre eder. Hedef müşteri, ihtiyaçları, müşterinin algı değişimine bağlı davranış değişimi ve bu değişimin markaya finansal etkisi arasındaki ilişkiyi tanımlamayı sağlar. 
Bu derste stratejik pazarlama problemlerine kapsamlı, entegre ve analitik bir bakış açısı ile odaklanmayı sağlayan metodoloji öğretilir, simulasyon ve uygulamalı vaka çalışmaları ile farklı pazar dinamiklerinde uygulaması yapılır. 
Dersi başarıyla tamamlayan katılımcılar 
- Büyük resim yöntemini uygulayarak pazardaki fırsatları belirleyebilir ve markanın rekabetçiliğini değerlendirebilir
- Stratejik tasarımdan uygulama kararlarına kadar entegre edilmiş bütünsel karar ve plan sunabilir 

 

MKTG 951 Uluslararası Pazarlama Stratejisi – 1.5 Kredi
Lisansüstü öğrencileri global iş dünyasının temelleri ve kavramlarıyla tanıştırmaya yönelik bir derstir. Executive MBA öğrencilerinin gerçek dünyada karşılaşacakları karmaşık problemlere hazırlanmaları için problem çözmeye yönelik hazırlanmıştır. Bu ders, sistematik bir analizle global alanda stratejik pazarlama uygulamalarının formülasyonu konusunda öğrenciye bilgi kazandırmayı hedeflemektedir. Ders ağırlıkla Japonya, Amerika ve Avrupa kaynaklı şirketlerin ulaslararası pazarlarda işleyişini incelerken, gelişmekte olan ekonomilerde firmalara da zaman ayrılacaktır. 

 

MKTG 953 Tüketici Davranışı – 1.5 Kredi
Tüketici davranışı tüketicilerin ürün ve hizmetlere ve bunların pazarlanış şekillerine yönelik tepki ve davranışlarının incelenmesidir.Tüketicilerini gerçekten iyi anlayan yöneticiler, firmalarına korunabilir rekabet avantajları yaratacak etkili ve verimli pazarlama stratejileri ve programları geliştirebilirler. Bu ders tüketicilerin ürün ve hizmetlerle ilgili bilgileri nasıl elde ettikleri, hatırladıkları ve kullandıkları, karar verme süreçleri ve bu ve diğer tüketici davranışı kavramlarının yöneticiler tarafından etkili strateji ve uygulamaları geliştirmek için nasıl kullanılabileceği üzerine odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Dersin yapısı anlatımlar, ders içi vaka tartışmaları ve ödevlerden oluşacaktır. 

 

OPIM 951 Proje Yönetimi – 1.5 Kredi
Proje yönetimi dersi, proje yönetimi kavramları, proje ömrü dönüşümü/ proje ömrü planlaması, iş dökümü yapısı, örgüt dökümü yapısı, maliyet dökümü yapısı, grafiksel yöntemler, sıralama diyargramları, şebeke analizi ve zamanlama teknikleri: Kritik Yol Analizi, Kritik Yol Analizi/maliyet, Program Değerlendirme ve Kontrol Tekniği, sistem ömür dönüşümü maliyeti, maliyet tahmin metotlarını ve değiş-tokuş analizini kapsamaktadır. 

EMBA 2021-2022 Akademik Takvim

 Oryantasyon Günü: 25 Eylül 2021

 

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

Başlangıç

4 Ekim 2021

12 Şubat 2022

Bitiş

23 Ocak 2022

28 Ağustos 2022

Sınav Günleri

29 Ocak 2022

28 Mart 2020

 

30 Ocak 2022

3-4 Eylül 2021

Yarıyıl Tatili

31 Ocak-11 Şubat 2021

21-22 Mayıs 2021

CBS Gezisi

 

Eylül 2021

Mezuniyet Töreni

 

16 Ekim 2021

Resmi Tatiller

 

1 Mayıs 2021 Emek ve Dayanışma Günü

 

14-15 Mayıs 2021 Ramazan Bayramı

 

23-24 Temmuz 2021 Kurban Bayramı

 

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun