Ana içeriğe atla

Öğretim Programı

Neden Sabancı Finans Yüksek Lisans Programı?

Finans Yüksek Lisans Programı (MiF), öğrencilerimizi finans sektöründe kariyer yapmak için gerekli tüm becerilerle donatmak hedefi ile tasarlanmış olan 12 aylık yarı zamanlı bir yüksek lisans programıdır. Program, pratik uygulamalardan uzaklaşmadan verdiği güçlü teorik altyapının yanı sıra öğrencilerimizin kariyerlerinde avantaj sağlayacak bir finansal beceriler paketi de sunmaktadır. 

Öğrenciler, finans alanının teorik temellerini öğrenmenin yanı sıra, teknolojideki en son gelişmeleri yansıtan gerek WRDS, EquityRT ve Matriks gibi digital veri platformlarında gerekse de STATA, Excel VBA, Python, R gibi yazılım programlarında alacakları tatbiki eğitimle pratiğe yönelik bilgi ve tecrübeler edinir.

Her biri alanlarında başarılara imza atmış finans yöneticilerinden oluşan Danışma Kurulu’nun kılavuzluğunda yapılandırılan program, öğrencilere günümüzde finans uzmanlarının ihtiyaç duyduğu tüm becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Müfredat, kurumsal finans ve yatırım alanlarında çeşitli derslerden oluşmakta olup aynı zamanda finansal ekonometri ve programlama gibi temel araçlara yönelik dersleri de içermektedir. 

Sabancı Üniversitesi Finans Yüksek Lisans Programı, herhangi bir disiplin veya dereceden üniversite mezunu ve yönetim kariyeri için güçlü bir ilgi ve motivasyona sahip adayları kabul etmektedir. Finans Yüksek Lisans programı yoğun ve zorlu bir yıl süren bir programdır. Zorunlu olarak derslere devam etmenin yanı sıra, öğrencilerin derslerde yapılan tartışmalara aktif olarak katılmaları beklenmektedir. Öğrenciler, İş dünyasındaki herhangi bir profesyonel finans kuruluşunun ayrılmaz parçaları olan Finansal yazılım programları ile uygulamalı mali analiz ve araştırma becerilerini geliştirerek finans alanında eksiksiz bir temele sahip olmaları beklenmektedir.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

  • Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
  • Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
  • Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
  • Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
  • Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
  • Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

  • Karar vermede istatistiksel analizler geliştirebilme, bu analizleri yorumlayabilme ve kullanabilme

Programa Özel Kazanımlar:

  • Uygulamanın yanı sıra finansal teori bilgisini edilebilme ve bu bilginin eleştirel değerlendirmesini yapabilme
  • Uluslararası finans piyasalarını, uygulamalarını ve muhasebe standartlarını kavrayabilme


 

Finans Yüksek Lisans Programı (MiF) 30 kredilik bir ders yükünü kapsayan tezsiz ve yarı zamanlı bir diploma programıdır. Program, Eylül ayının başında başlayıp 12 ay kadar sonra Ağustos ayının sonunda sona ermektedir. Programın dönemleri başında giriş dersleri verilen, hafta içi 5 günü kapsayan birer kısa dönem bulunmaktadır. 

mif müfredat

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Finans Yüksek Lisans Programı yoğun ve çaba gerektiren 12 aylık yarı zamanlı bir programdır. Derslere düzenli şekilde devam etme zorunluluğunun yanı sıra, öğrencilerin derslerdeki tartışmalara aktif şekilde katılım göstermeleri beklenmektedir.

Teorik finansal konuların pratik uygulamaları ders içi örnekler, simülasyon denemeleri ve teknolojideki en son gelişmeleri yansıtan gerek WRDS, Rasyonet ve Matriks gibi digital veri platformlarında gerekse de STATA gibi yazılım programlarında alacakları tatbiki eğitimle pratiğe yönelik bilgi ve tecrübeler edineceklerdirSon olarak, öğrencilerin programı başarı ile tamamlayıp mezun olabilmeleri için bir proje tamamlamaları gerekmektedir.

Programdan mezun olanlar 30 kredilik yüksek lisans dersleri almış olacaktır. 

MiF PROGRAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ders KategorisiEn Az DersEn Az SU KredisiEn Az AKTS Kredisi
Zorunlu Dersler82480
Seçmeli Dersler2620
Proje1-10
Toplam1130110

Diploma Yükümlülükleri

Akademik başarının devamı için Finans Yüksek Lisans (MiF) öğrencilerinin her dönem en az 3.00 puanlık kümülatif not ortalaması tutturmaları gerekmektedir. Eğer bu ortalama 2.00’nin altına düşerse öğrencinin programla ilişiği kesilir. MiF programından mezun olabilmek için en az 3.00 puanlık not ortalaması tutturmak zorunludur.

Mezun olabilmek için programdaki tüm derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca, bir projeden geçer notu almak da gerekmektedir.

KISA DÖNEM (1 hafta) 

Muhasebe & Finansal Tablo Analizi

Finansal muhasebe kavram, prensip ve standartlarına kapsamlı bir giriş sunan bu derste finansal verilerin firma dışındaki kullanıcıların kaynak kullanımı ile ilgili kararlarında nasıl yardımcı olduğu vurgulanmaktadır. Ele alınacak başlıca konular finansal tabloların hazırlanması ve kullanımı, işletme faaliyetlerinin kayıtlara geçirilmesi süreci, dönen varlıklar, envanter ve satılan malın maliyeti hesapları, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, borç ve öz kaynak finansmanı ve oran analizidir. Ayrıca dersin yoğunlaştığı konular arasında finans profesyonellerinin mali tabloları nasıl kullandıkları ve yorumladıkları üzerinedir. Finansal tabloların yaratılması ve kullanılması, şirketlerin finansal kuvvetlerinin belirlenmesi de bulunmaktadır.

GÜZ 

Kurumsal Finans

Bu derste finans alanının temel konuları üzerinde durulacaktır. Ders, öğrencilere öncelikle bilanço ve gelir tablosu gibi şirketlerin finansal raporlarını tanıtır. Paranın zaman değeri, net şimdiki değer analizi ve iskontolu nakit akışı analizi ile devam eder. Bu teknikler kullanılarak şirketlerin hisse senedi ve tahvillerinin fiyatlaması öğretilir. Sermaye yatırım kararlarının nasıl alındığı da ders planı içindedir. Ders, risk ile getiri arasındaki bağlantıyı açıklayan sermaye varlığı fiyatlama modelinin anlatımı ile son bulur. Ayrıca dersin incelediği konular arasında sermaye yapısının analizi bulunmaktadır. Bu analizi yapabilmek için borç ve özsermayenin şirkete olan maliyeti öğrencilere aktarılır. Dersteki diğer konular arasında temettü politikası, bekleme hakkı ve vadeli anlaşmalar, risk yönetimi, şirket satın almaları ve evlilikleri ve finansal darboğaz vardır

Nicel Yöntemler

Bu derste işlenecek konular arasında olasılık teorisi, örnekleme ve örnekleme dağılımları, hipotez testleri ve finansal uygulamaları ile regresyon uygulamaları bulunmaktadır. Ayrıca dersin amaçları arasında uygulamalı finans çalışmalarında kullanılan temel ekonometri yöntemlerinin gözden geçirilmesi bulunmaktadır. Akademik finans çalışmalarında sıkça görülen örnekler ile her bir tekniğin kullanımı, çözümleme gücü ve kısıtları tartışılmaktadır. Özellikle, tüm detayları ile basit doğrusal regresyon analizi, panel veri modelleri ve nitel bağımlı değişken modelleri ele alınmaktadır.

Yatırımlar

Bu ders finansal pazarların yapı ve işleyişleri ile finansal kıymet - hisse senedi, tahvil, ve finansal türevler - değerlemesi konularını kapsar. Sabit-getirili yatırımlarda risk ve kazanç analizi, portföy oluşturma ve performans değerlendirmesi, yatırım fonları, fiyatlandırma modelleri, öz-sermaye değerlemesi, temel ve teknik analiz yöntemleri, finansal türevlerin risk yönetimindeki rolü ve arbitraj modelleri ile değerlerinin tahmini işlenecek konular arasındadır.

Finansal Türevler ve Risk Yönetimi

Bu ders finansal türevlerin kapsamlı bir tanıtımını üstlenir Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve değişim kontratları dersin ana temasını oluşturur. Finansal türevlerin risk-dağıtıcı/azaltıcı araçlar olarak tanıtımını temel almakla birlikte, bu sözleşmelerin değerlerinin tahmini de kapsanan konular arasındadır. Finansal türevlerin fiyatlandırılmasına temel teşkil eden arbitraj modelinin ayrıntılı tanıtımını vadeli-işlem sözleşmelerinde taşıma -maliyeti-değerlemesi, opsiyonlarda ise binom ve Black-Scholes değerlendirme modelleri takip edecektir. Ayrıca Finansal türevlerin faiz, kur ve kredi riski gibi temel risk faktörlerine karşı nasıl kullanıldığı ele alınır. Risk azaltıcı işlevlerine ek olarak, opsiyonların bir arada kullanımı ile oluşturulan çeşitli yatırım stratejilerine de yer verilecektir. Delta-hedging ve Portföy sigortası gibi konular da ele alınacaktır. 

KISA DÖNEM (1 Hafta)

Yöneticiler için Ekonomi 
Bu ders temel ekonomik prensipleri ve bu prensiplerin rekabetçi ortamları nasıl şekillendirdiğini konu alır. Ders makro ve mikro ekonomik prensipleri işleyen iki bölümde verilmektedir. Dersin amacı öğrencileri ekonomik ortam hakkında bilgilendirmek ve ekonomik prensiplere dayalı kritik düşünebilme yetisini geliştirmektir.

BAHAR 

Finansal Değerleme, Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları ve Yeniden Yapılandırmaları

Bu dersin esas amacı öğrencilerin değerleme kararlarını en iyi şekilde verebilmelerini sağlamak için onlara konuların fikirsel temelini, içgüdüsel yollardan akıl yürütme yöntemlerini ve analitik kapsamını öğretmektir. Ayrıca dersin konuları arasında şirket değerlemeleri, satın alma anlaşmalarının şekillendirilmesi, borç alarak yapılan satın almaların incelenmesi ve birleşme harici yapılabilen diğer şirket yapılandırmaları bulunur. 

Finansta Özel Konular 1 

Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve değerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır. 

Dönem Projesi 
Öğrencilerin dönem projesi yapmaları gerekmektedir. 

Girisim Sermayesi ve Özel Sermaye (Seçmeli Ders)
Özel sermaye sinirli sorumlu ortaklık seklinde kurulmuş olan, halka açık veya özel şirketlere yatırım yapan yatırım fonlarına verilen addır. Özel sermaye fonları yatırımlarını kaldıraçlı satınalmalar, büyüme sermayesi, imtiyazlı borçlanma senetleri ve girişim sermayesi gibi alanlarda yoğunlaştırmaktadırlar. Özel sermaye fonlarına kaynak sağlayan yatırımcılar ise genellikle büyük kurumsal yatırımcılar ve varlıklı bireysel yatırımcılardır. Özel sermayenin bir alt kategorisi olan girişim sermayesi çoğunlukla büyüme potansiyeli yüksek, genç şirketlere yatırım yapar. Bir bütün olarak özel sermaye piyasası yatırımları 1980’lerden itibaren hızla büyümüş ve bugün en büyük finansal piyasalardan biri haline gelmiştir. Bu derste özel sermaye finansmanında kullanılan metotlar tanıtılacak ve özel sermaye fonlarının yaptığı satın almalar incelenecektir. Özel sermaye piyasası sermaye yapısı, kurumsal yönetim, değerleme, varlık dağılımı, organizasyonel yeniden yapılandırma gibi finans konularını incelemek için çok uygun bir laboratuvar ortamı sunmaktadır. Ders suresince özel sermaye piyasası bir bütün olarak üç farklı piyasa oyuncusunun perspektifinden incelenecektir. Bu oyuncular girişimciler, özel sermaye fonu yöneticileri ve özel sermaye fonu yatırımcılarıdır. Ders girişim sermayesi piyasasının incelemesi ile başlayacaktır. Bu bolumun amacı bir yatırım fırsatının girişim sermayesi gözüyle nitel ve nicel olarak incelenmesidir. Daha sonra, kaldıraçlı satın almalar ve özel sermaye fonlarının yaptığı diğer yatırımlar incelenecektir. Dersin son bölümünde, yatırımcı gözüyle özel sermaye fonlarına yapılan yatırımlar ve özel sermaye fonlarının yapıları incelenecektir.

Servet Yönetimi (Seçmeli Ders) 

Ders, finansal portföy yönetiminin uygulamaya yönelik niteliklerini ön plana çıkarmaktadır. Derste tanıtılan kavramlara paralel olarak, öğrencilerin ders boyunca gerçek yaşam problemleri hakkında düşünerek bir portföy yönetimi nosyonu geliştirmesi beklenmektedir. Derste değinilecek temel konular: Yatırım karar süreci ve yatırım politikası beyanı, bireysel ve kurumsal portföy yönetimi, sermaye piyasası beklentileri ve varlık dağılımı, geleneksel varlık sınıflarında ve alternatif yatırımlarda portföy yönetimi faaliyetinin teknik ve uygulama esaslarıdır.

Finans Analitiği (Seçmeli Ders)

Finans endüstrisinde karar vermede yararlı olan yöntem ve araçlara giriş; makroekonomik olay çalışmaları, dönem yapılarının analizi, Morningstar özsermaye verileri, stil analizi, kredi kartı alacakları, ticari analizler, uygulama algoritmaları vb. verileri analiz etmede gerekli becerilere sahip katılımcıları donatmak için karmaşık makine öğrenme araçları ve algoritmalarına sahip istatistiksel araçları kullanmak bu dersin kapsamındadır.

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun