Ana içeriğe atla

Öğretim Programı

Neden Sabancı MBA?

Sabancı MBA Programı, kariyerine doğru noktadan başlamak ve hızla yükselmek isteyen geleceğin genç lider ve yöneticilerini, ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerle donatmak için tasarlanmıştır. 12 ay süren Sabancı MBA Programında öğrenciler, programın özel olarak tasarlanmış içeriği, seçkin akademik kadrosu, yönetim becerileri çalıştayları, lider şirketlerin üst düzey yöneticileri ile çeşitli platformlarda tanışma olanağı, uluslararası değişim olanakları ve benzersiz Yönetimde Eylem Projeleri (CAP) ile uluslararası iş dünyasının rekabetçi koşullarına hazırlanmaktadır.

Yönetim Yüksek Lisans (MBA) programı, yönetim eğitiminin kapsamlı bir şekilde yeniden tasarlanması esasına dayanmaktadır. Küresel koşullara ilişkin olarak Türkiye'de yerel koşullardaki gerçek hayat yönetim sorunları üzerinde çalışmak, soyut teorilere maruz kalmayla kıyaslandığında, yönetim yeteneklerinin geliştirilmesi için daha zengin bir temel sunmaktadır.

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 • Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 • Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 • Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 • Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 • Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 • Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 • Karar vermede istatistiksel analizler geliştirebilme, bu analizleri yorumlayabilme ve kullanabilme

Programa Özel Kazanımlar:

 • Yönetim bilimlerinin temel işlevsel alanlarını kavrayabilme ve uygulayabilme
 • Alanında edindiği uzmanlık bilgisini yeni durumlarda bütünleştirebilme ve uygulayabilme
 • Küresel ve yerel yönetim bağlamını anlayabilme ve kültürel bağlamı ve karmaşıklıkları yönetsel uygulamalara dahil edebilme
 • Şirketlerdeki çalışmalar: "Company Action Projects" (CAP) 
 • Dersler: Yönetim Becerileri Geliştime Çalıştayları, derslerde öğrencilerden istenen takım çalışmaları (proje, sunum vs)
 • Yöneticilerle tanışma: "Executive Insights" seminerleri (Genel müdür ve şirket sahibi konuşmacılar), derslerde konuk konuşmacılar, kariyer panelleri (sektör yada uzmanlık alanı tanıtımları)
 • MBA Kulübü etkinlikleri/projeleri: Öğrencilerin planlayıp, fon topladığı, tanıtıp organize ettiği etkinler: Pazarlama Sohbetleri, Sosyal Medya Zirvesi, Finans Sohbetleri, Girişimcilik Zirvesi gibi

Bu etkinliklerle bir Sabancı MBA öğrencisi, yılda 75 ile 100 arasında yöneticiyi dinleme ve tanıma olanağına sahip olmakta ve:

 • Bölgedeki önde gelen şirketleri daha iyi tanıtmakta (insan kaynakları politikaları, hedefleri, güçlü yönleri gibi) ve böylece kariyer planını daha iyi yapabilmektedir.
 • Profesyonel ağını geliştirmektedir.
 • Gerekli yönetim becerilerini (sözlü ve yazılı sunum, müzakere, takım inşaası, mülakat, zaman yönetimi, çatışma yönetimi) uygulayarak öğrenmektedir.
 • Projeleri daha iyi yönetmeyi gerçek projeleri yöneterek öğrenmektedir.

Sabancı Üniversitesi MBA Programı’nı, benzer programlardan ayıran ve dünya standartlarında kılan özelliklerinden biri Yönetimde Eylem Projeleri (CAP)’dir. Sabancı MBA öğrencileri, zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, programın ikinci döneminde (bahar dönemi) kendilerine iş tecrübesi kazandıran Yönetimde Eylem Projelerine katılarak, yaparak öğrenme olanağı bulmaktadır. Yönetimde Eylem Projelerinin (CAP) en önemli özelliği, şirketlerin yürütmeyi arzu ettikleri gerçek projeler olmalarıdır. Sabancı MBA her sene Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden gerçek proje teklifleri alır, öğrencilerimiz bahar döneminde en az 3 kişilik takımlar halinde hafta içi 2 gün boyunca seçtikleri şirkete giderek projeler yürütürler; böylelikle öğrencilerimize iş tecrübesini program içerisinde kazandırmış ve onları gerçek projeler ile profesyonel hayata hazırlamış oluyoruz. 

Başlıca Özellikleri

 • Bir şirkette dört ay süren gerçek bir projedir.
 • Bir öğrenci takımı çalışmasıdır.
 • Öğrenciler haftanın iki günü proje yaptıkları şirkette çalışmaktadırlar.
 • Proje başlamadan önce bir "gizlilik anlaşması" imzalanır.

Geçmiş dönem Yönetimde Eylem Projelerini (CAP) görmek için tıklayınız

Güz Hazırlık Dönemi (1 veya 2 hafta)    

Ders Kodu

 

 

Ders Adı

 

 

Kredi

 

 

-

Oryantasyon-

-

Toplumsal Duyarlılık Projesi (2 gün)-

Toplam

-

Güz Dönemi (Eylül- Ocak)

ACC501

Finansal Raporlama ve Finansal Tablo Analizi

3

MGMT 501

Küreselleşme

1,5

MGMT 504

Yönetimde Veriye Dayalı Karar Vermenin Temelleri

1,5

MGMT 508

İş Dünyasında Etik

1,5

MGMT 514

Yöneticiler için Ekonomi

1,5

MGMT 596

Yönetim Becerileri Geliştirme Çalıştayları

1,5

MKTG 501

Pazarlama Yönetimi

3

OPIM 501

Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi

3

ORG 501

Örgütsel Davranış ve Liderlik

3

Toplam 

19,5

Bahar Hazırlık Dönemi (1 veya 2 hafta)    

-

(Yönetimde Eylem Projeleri - CAP Şirket Sunumları)-

Toplam

 

 

-

 

 

Bahar Dönemi (Ocak-Mayıs)

FIN 502

Finansın Temel İlkeleri

3

MGMT 510

Strateji Yönetimi

3

MGMT 511

İş Simulasyonu

1,5

MGMT 592

Yönetimde Eylem Projeleri (CAP)10
 Seçmeli Dersler*6

Toplam 

23,5

GENEL TOPLAM

 

43

Güz Hazırlık Dönemi (1 veya 2 hafta)

Oryantasyon

Toplumsal Duyarlılık Projesi (2 Gün)

Güz Dönemi (Eylül- Ocak)

ACC 501 Finansal Raporlama ve Finansal Tablo Analizi

Finansal Raporlama kavram, prensip ve standartlarına kapsamlı bir giriş sunan bu derste finansal verilerin nasıl raporlandığı ve firma dışındaki kullanıcıların kaynak kullanımı ile ilgili kararlarında nasıl yardımcı olduğu vurgulanmaktadır. Ele alınacak başlıca konular finansal tabloların hazırlanması ve kullanımı, envanter ve satılan malın maliyeti hesapları, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, borç ve öz kaynak finansmanı, nakit akış, FVÖK, FAVÖK ve finansal tablo analizidir.

MGMT 501 Küreselleşme

Bu başlık altında küreselleşmenin iş ve yönetim dünyasıyla ilişkisi incelenmektedir. Konular arasında uluslararası bakış açısına sahip işletmeler ve bunların insan kaynakları ve ürün yönetimi konularına entegre ettikleri küresel stratejiler bulunmaktadır. Dünyada değişen tüketici davranışlarının küresel ve yerel karşıtlığını; küreselleşen bilgi teknolojisini; küresel finans, para ve sermaye piyasalarını; küreselleşmenin makroekonomik denge üzerindeki sonuçlarını; küresel ticaret ve yatırım ortamında ekonomik büyüme ve gelişmeyi; AB, GATT ve NAFTA gibi politik ve ekonomik antlaşma ve toplulukları; küreselleşme ve modernleşme ilişkisi tartışılır.

MGMT 504 Yönetimde Veriye Dayalı Karar Vermenin Temelleri

Bu ders temel istatistik araç ve kavramlarını aktararak öğrencilere yönetimsel karar verirken istatistiksel analizleri nasıl uygulayabileceklerini öğretir. Öğrencilerin MS Excel kullanarak verilerle çalışmalarını sağlayarak onların veri analizi becerilerini de geliştirir. Betimleyici istatistik, istatiksel anlamlılık, hipotez testi ve doğrusal regresyon konuları işlenir ve çeşitli yönetim kararlarına ilişkin uygulamaları tartışılır.

MGMT 508 İş Dünyasında Etik

Bu ders ahlaki sorgulama kapsitemizi ve etik olamayan uygulamaların sonuçları konusunda duyarlılığımızı geliştirmek amacıyla iş dünyasında etik ile ilgili düşünce ve perspektifleri inceleyecektir. Ders boyunca ekonomik teori ve yönetim biliminin temelindeki felsefi sorulara gönderme yapılarak karar verme sürecindeki ahlaki ve etik dilemalar ele alınacaktır. Şirketler dünyasındaki son tartışmalar gözden geçirilecek ve sosyal sorumluluk, etik yatırım, yönetim kurullarının sorumluluğu, etik kodlar, meslek ahlakı ve piyasa toplumlarının geleceği ve ahlak gibi pratik konular incelenir.

MGMT 514 Yöneticiler için Ekonomi

İki derslik ekonomi modülünün ilk dersi. Modülün amacı öğrencileri temel ekonomik kavramlar ve bir ekonomistin ekonomik akıl yürütme yöntemleri ile tanıştırmaktır. Bu derste pazar ekonomisi ve şirketlerin karar verme problemleri üzerine odaklanılır.

MGMT 596 Yönetim Becerileri Geliştirme

Yönetim Becerileri Çalıştayları, MBA öğrencilerinin kariyer etkinliklerine başlamadan önce seminerler, konferanslar ve atölye türü faaliyetlerle takım ve profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler olarak tasarlanmıştır.

MKTG 501 Pazarlama Yönetimi

Pazarlama yönetimi, işletmelerin hedefleri ve kapasiteleri çerçevesinde yöneticilere yaratıcı düşünce ve stratejik karar alma süreci yaratarak işletmenin hedef kitlesine ürün ve hizmetleri fiziksel veya sanal ortamlarda sunmalarını sağlar. Küreselleşen pazarların, müşterilerin taleplerinin ve beklentilerinin sürekli değiştiği, doğrudan ve on-line pazarlama yöntemlerinin geliştiği bir ortamda rekabet üstünlüğü yaratmada ve bunları devam ettirmede kullanılan stratejileri ve yenilikleri araştırır. Psikoloji, sosyoloji ve ekonomi bilimlerinden yola çıkarak müşteri ilişkilerinin etkin bir şekilde oluşturulup devam etmesi için stratejiler geliştirir.

OPIM 501 Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi

İşletme operasyonları yönetimi, işletmelerde mal ve hizmetlerin geliştirilme, üretim, ve dağıtım süreçleri ile ilgilenir. Amaç işletme operasyonları ile ilgili süreçlerin iyi anlaşılması ve bu alanda ortaya çıkan karar problemleri için etkin çözümlerin geliştirilmesidir. Bu konu kapsamında, işletmelerde ortaya çıkan operasyonel problemlerin formülasyon ve çözümünde kullanılabilecek kavram ve yöntemlerin yanı sıra imalat, hizmet, ulaşım gibi farklı sektörlerin operasyonel benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde durulur. Operasyon stratejisi, süreç tasarımı ve iyileştirme, kalite yönetimi, kapasite ve tedarik zinciri yönetimi tartışılan konular arasındadır.

ORG 501 Örgütsel Davranış ve Liderlik

Örgütsel Davranış, kurumlardaki insan davranışlarını -neden ,nasıl düşündüklerini, hissettiklerini ve davranış biçimlerini-inceleyen bir derstir. Bu alan, sosyal bilimlerden bir çok konu içermekle beraber, motivasyon, karar verme, liderlik, kurumsal kültür, iletişim, kurumsal uyuşmazlık, güç ve devretme, takım süreçleri, kurumsal değişim, yapı ve değişim konuları ile de sınırlı kalmamaktadır. Kurumsal davranış, sosyal bilimin çalışan bir yöneticiye katkısı olacağı ve etkili bir yönetici olmanın kendi farkındalığının ve yönetimsel yeti portföyünün arttırılması gerektiği varsayımına dayanır.

Bahar Hazırlık Dönemi (1 veya 2 hafta)

Yönetimde Eylem Projeleri - CAP Şirket Sunumları

Bahar Dönemi (Ocak- Mayıs)

FIN 502 Finansın Temel İlkeleri

Bu ders finansal yönetim ile ilgili teorik ve pratik konuları kapsar. Temel finansal kavramlar finansal yönetici/girişimci perspektifi ile ele alınarak, yerel ve global ortamdaki pratik uygulamalar incelenir. İşlenecek konular muhasebe verilerinin karar alma/performans değerlemesinde kullanımı, finansal tablo ve oran analizleri, finansal planlama, paranın zaman değeri, proje değerlendirmesi, risk-getiri ilişkisi, sermaye yapısı, finansal varlık & firma değerlemesi, risk yönetimi, ve finansal türevler olarak sıralanabilir.

MGMT 510 Strateji Yönetimi

Bu konuda katılımcılara stratejik düşünme ve eylem konularında bir çok farklı yaklaşım ve perspektif tanıtılmaktadır. Stratejiyi plan, konumlanış, algılama ve model olarak farklı perspektiflerden değerlendirmek yönetim eyleminin geliştirilmesinde önemli adımları oluşturur.

MGMT 511 İş Simulasyonu

Bu faaliyetin amacı, katılımcıların (4-5 kişilik takımlar halinde) elde ettikleri bilgi ve tecrübelerini bilgisayar ortamında bütünleşik bir biçimde kullanmalarını sağlayacak fırsatı vermektir. Bu bilgisayar temelli ortam sayesinde katılımcılar yönetimin üç temel işlevini (üretim, pazarlama, finans) birlikte işleterek hedef pazarlardaki başarılarını rakiplerine karşı izleme olanağına sahip olacaklardır. Başarı izleme süreci belirli sayıda periyotlar için yapıldıktan sonra katılımcıların yönetsel işlevleri yerine getirmekteki becerileri ölçülecektir.

MGMT 592 Yönetimde Eylem Projeleri

Yönetimde Eylem Projeleri – (CAP) En önemli özelliği, şirketlerin yürütmeyi arzu ettikleri gerçek projeler olmalarıdır. Sabancı MBA her sene Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden gerçek proje teklifleri alır, öğrenciler, bahar döneminde en az 3 kişilik takımlar halinde hafta içi 2 gün boyunca seçtikleri şirkete giderek projeler yürütürler.  Böylelikle öğrenciler  iş tecrübesini program içerisinde kazanmış ve gerçek projeler ile profesyonel hayata hazırlanmış olurlar.

Seçmeli Dersler*

Mezun olmak için en az 6 kredi seçmeli ders almak zorunludur.

Sunulan geniş seçmeli ders yelpazesi farklı işlevsel alanlarda derinlemesine bilgi verme amacını taşır. Öğrenciler alacakları seçmeli dersleri belli bir alanda uzmanlaşacak ya da birçok alanda bilgi sahibi olacak şekilde kendileri ayarlayabilirler. Daha geniş bir çeşitlilik ve esneklik sunmak için seçmeli dersler yarım dönemlik (7 hafta, 1.5 kredi) veya tam dönemlik (14 hafta, 3 kredi) dersler olarak sunulur.  MBA ve MiF (Finans Yüksek Lisans) derslerine ek olarak MBA öğrencileri lisans programında sunulan dersler içinden 2 adedi geçmemek kaydıyla seçmeli ders alabilirler.

 

Aşağıda yer alan seçmeli derslerin hepsi aynı akademik dönemde açılmayıp, akademik dönemin gereksinim ve gerekililikleri belirlenerek açılmaktadır. 

FİNANS

OPERASYON YÖNETİMİ

Varlık Yönetimi

Simülasyon Temelli Analitik Karar Verme

 

Yöneticiler için İleri Seviye Excel

PAZARLAMA

YÖNETİM

Satış Yönetimi

Müzakere Becerileri

Reklam ve Tanıtım

Girişimcilik

Pazarlama Kanalları Yönetimi ve Perakendecilik 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Pazarlama Analitiği

 

Pazarlama Stratejisi

 

Tüketici Davranışları

 

Dijital Pazarlama

 

Mezuniyet Koşulları Özeti

Dersler

SU Kredi

Ders Sayısı

Zorunlu Dersler

25,5

11

Seçmeli Dersler

6

2-5

Yönetim Becerileri Geliştirme

1,5

1

Proje

10

2

TOPLAM

43

16-19

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun

CAPTCHA