DİNLE

Finans Yandal Programı

GEREKÇE:
Türkiye’de ileri düzeyde yatırım bankacılığı, portföy performans analizi ve yönetimi, ulusal ve küreselleşen şirketlerde risk yönetimi, kurumların finansal yönetimi, iç ve dış sermaye yönetimi, emeklilik fonları planlama ve yönetimi, yabancı fonların Türkiye ofislerinde finans uygulamaları alanlarında artacak talebi karşılamak, katma değer oluşturmak, teoriyi pratikle birleştirerek en yeni tekniklerle donanımlı finans profesyonelleri yetiştirmek.

2. PROGRAM
A. TANIMI:
Finans Yan Dal Programı, finans alanına ilgi duyan ve finans alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere temel finans kavram ve yaklaşımları belirli bir yapı çerçevesinde aktarmayı hedefleyen bir programdır. Program, öğrencilerin yatırımlar, portföy yönetimi, finansal türevler, risk yönetimi, kurumsal finans, şirket değerleme ve şirket birleşmeleri ve devralmaları gibi alanlarda pratik hayatta ortaya çıkan finansal problemleri tanımlamasına, problemlerin çözümünde kullanılabilecek teorik modellerden uygun olanları seçmesine, tercih edilen teorik modelleri ampirik olarak uygulayıp test etmesine, bu amaç için finansal veri tabanlarından aktif olarak faydalanmasına ve bulduğu sonuçları karar verme aşamasında kullanmasına olanak sağlayacaktır. Programın hedef kitlesi finans alanına ilgi duyan tüm lisans öğrencileri olmakla beraber, finans problemleri ile ilgilenen programlarda – yönetim bilimleri, üretim sistemleri mühendisliği ve ekonomi – kayıtlı öğrencilerin Finans Yan Dal Programına nispeten daha fazla ilgi göstermesi beklenmektedir. 

B. PROGRAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Öğrenciler en erken lisans diploma programı seçimi yaptıkları dönemi izleyen dönemin başında, en geç altıncı yarıyılın başında Yan Dal Programına başvurabilirler. Kabul için genel not ortalamasının (GNO) en az 2.72 olması ve başvurunun ilgili Fakülte Kurulu kararıyla kabul edilmesi gerekir.

Yan dal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Yan Dal Programlarına devam eden öğrenciler, devam ettikleri programın gerektirdiği bütün dersleri almak, gerekli toplam krediyi tamamlamak ve programın diğer gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Program süresince tamamlanması gereken kredi toplamı en az 18’dir.

Finans Yan Dal Programının mezuniyet için gerekli kredi ve ders sayısı:

Ders Kategorisi ECTS SU Kredisi Ders
Zorunlu - 3 1
Çekirdek Seçmeli - 12 4
Alan Seçmeli - 3 1
Toplam 35 18 6

  

C.DERSLER
Zorunlu Dersler

Aşağıdaki derslerden birinin tamamlanması yeterlidir.

Ders Kodu Ders Adı ECTS Su Kredisi  Fakülte
FIN301 Finansal Yönetim  6  3  YBF
IE303 Karar Ekonomisi  6  3  MDBF

 

Çekirdek Seçmeli Dersler

Öğrenciler aşağıda bulunan derslerden toplam 4 ders almak zorundadırlar. "FIN 402 ile IE 407" ve "FIN 403 ile IE 412" dersleri, eşdeğer dersler olduğundan; bu eşdeğer ders kümelerinden sadece birer ders, bu alana sayılabilir. Çekirdek seçmeli havuzun mezuniyet yükümlülüklerini tamamladıktan sonra fazladan alınan çekirdek seçmeli dersler, alan seçmeli ders olarak sayılır.

Dersin Kodu Dersin Adı ECTS SU Kredisi Fakülte
FIN 401 Şirketler Finansmanı 6 3 YBF
FIN 402 Yatırımlar 6 3 YBF
FIN 403 Finansal Türevler 6 3 YBF
FIN 404 Uluslarası Şirketler Finansmanı 6 3 YBF
FIN 405 Şirket Birleşme ve Devralmaları 6 3 YBF
FIN 406 Davranışsal Finans 6 3 YBF
FIN 407 Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye 6 3 YBF
FIN 408 Finansal Ürünler 6 3 YBF
FIN 409 Bankacılık ve Finansal Aracılık 6 3 YBF
FIN 499 Servet Yönetimi 6 3 YBF
IE 407 Yatırım Karar Verme 6 3 MDBF
IE 412 Finansal Mühendislik 6 3 MDBF
IE 432 Finansta Rassal Modeller 6 3 MDBF

Alan Seçmeli Dersler

Dersin Kodu Dersin Adı ECTS SU Kredisi Fakülte
ACC301 Yönetim Muhasebesi 6 3 YBF
ACC401 Finansal Myhasebe ve Raporlama 6 3 YBF
ACC402 İleri Finansal Muhasebe 6 3 YBF
ACC403 Denetim 6 3 YBF
ACC404 Uluslararası Muhasebe 5 3 YBF
ACC405 Finansal Tablo Analizi 6 3 YBF
ACC450 Muhasebeye ilişkin seçme konular I 5 3 YBF
ACC451 Muhasebeye ilişkin seçme konular II 5 3 YBF
FIN450 Finansa ilişkin seçme konular I 5 3 YBF
FIN451 Finansa ilişkin seçme konular II 5 3 YBF
ECON345 Uluslararası Finans 6 3 SSBF
ECON350 Finansal Kurumlar ve Piyasalar 6 3 SSBF
ECON450 Bankacılığın mikroistisatı 6 3 SSBF