Ana içeriğe atla

Öğretim Programı

Neden Sabancı Profesyoneller için MBA?

Sabancı Profesyoneller için MBA Programı üniversitede ve iş yaşamında öğrendiklerini bir adım öteye taşımak ve iş hayatında yöneticilik sorumluluklarını alarak hızla yükselmek isteyen profesyonellerin ihtiyaç duydukları yetkinliklere ve bilgiye ulaşmalarını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.

Program, müşteri (pazarlama), para (finans), ürün ve hizmet üretimi (operasyon), insan (örgütsel davranış), şirketi bir hedefe doğru yönlendirme (strateji) ve değişimin (yenilikçilik ve liderlik) nasıl yönetileceğini öğretmek üzere tasarlanmıştır ve en az 2 yıl ve üstü çalışma deneyimi olan profesyonellerin çalışma tempoları ile uyumlu bir takvim yapısına sahiptir. Cuma akşamları ve Cumartesi tüm güne yayılan bir ders programı sunan, 12 aylık bir programdır. Bazı seçmeli dersler hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba ya da Perşembe) akşam saatlerinde olabilmektedir.

Her bir ders dört hafta boyunca Cuma akşamı başlar ve Cumartesi tam gün devam eder. Alınan bir ders dört haftada bitirdikten sonra yeni bir derse başlanır. Bir taraftan çalışırken, üniversitede tek bir derse odaklanmayı sağlayan bu yapı yarı zamanlı eğitim bağlamında tamamen yenilikçi bir konsepttir. Nadiren aynı anda iki ders alındığı periyotlar olabilir. 

Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

 • Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
 • Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
 • Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
 • Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
 • Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
 • Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Enstitü Ortak Çıktıları:

 • Karar vermede istatistiksel analizler geliştirebilme, bu analizleri yorumlayabilme ve kullanabilme

Programa Özel Kazanımlar:

 • Küresel ve yerel bağlamda çeşitli yönetim alanlarında (muhasebe, finans, operasyon, pazarlama, strateji ve örgütsel tasarım) sorun ve fırsatları etkin ve doğru bir biçimde belirleyebilme ve tanımlayabilme
 • Kültürel bağlamı ve karmaşıklıkları yönetsel uygulamalara dahil edebilme
 • Bir organizasyonun çeşitli yönetim alanlarındaki performansını bir dizi performans kriteri kullanarak değerlendirebilme
 • Misyon duygusu, paylaşılan değerler ve yüksek düzeyde bağlılık ve motivasyon ile karakterize edilen çalışma ortamları yaratmak için farklı ilgi alanları, farklı bakış açıları ve becerilerle karakterize edilen durumlarda başkalarıyla işbirliğiyle liderlik yapabilme
 • Bölüm, iş ve kurumsal analiz seviyelerinde stratejileri ve eylem planlarını belirleyebilme, seçebilme ve gerekçelendirebilme, seçilen stratejilerin uygulanması için etkin planlar geliştirebilme 

Programın ayırıcı niteliği  herhangi bir anda sadece tek ders alacak olmanızdır. Takım çalışması, ödevler ve tüm dikkatiniz tek bir derse odaklıdır. Beşinci haftada final sınavına girer ve ardından başka bir dersi almaya başlarsınız. Nadiren aynı ayda iki ders alındığı periyotlar olabilir.

Bir yandan çalışırken bir yandan da PMBA programında size sunulan onca bilgiyi özümsemek, deneyim paylaşma fırsatlarını hakkıyla kullanmak çok yoğun bir çalışma temposu ve güçlü bir motivasyon gerektirir.

Bu nedenle PMBA programının gelecekten beklentisi yüksek, sorumluluk almayı düşünen ve çok çalışmayı isteyen profesyoneller için  uygun olduğunu düşünüyoruz.  İş deneyimi en az 2 yıl ve üzeri, belli bir fonksiyonel alanda başarısını kanıtlamış, daha fazla sorumluluk almak için kendisine yatırım yapmanın gereğini görmüş, yakın gelecekte yöneticilik sorumlulukları almayı hedeflemiş ve iyi derecede İngilizce bilen bir profesyonelseniz, PMBA programı için "İDEAL ADAY" sizsiniz.

Profesyoneller İçin MBA PROGRAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ders KategorisiAsgari ECTS KredisiAsgari SU KredisiAsgari Ders Adeti
Proje 01
Zorunlu Dersler 25.511
Seçmeli Dersler 7.53
Toplam903315

Güz Dönemi – Zorunlu Dersler

ACC 801 Finansal Raporlama ve Finansal Tablo Analizi – 3 Kredi
Finansal Raporlama kavram, prensip ve standartlarına kapsamlı bir giriş sunan bu derste finansal verilerin nasıl raporlandığı ve firma dışındaki kullanıcıların kaynak kullanımı ile ilgili kararlarında nasıl yardımcı olduğu vurgulanmaktadır. Ele alınacak başlıca konular finansal tabloların hazırlanması ve kullanımı, muhasebe kayıt süreci, satış gelirleri ve alacaklar, envanter ve satılan malın maliyeti hesapları, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, borç ve öz kaynak finansmanı nakit akış, FVÖK, FAVÖK ve finansal tablo analizidir.

MGMT  804 Veriye Dayalı Karar Verme – 1.5 Kredi
Bu ders temel istatistik araç ve kavramlarını aktararak öğrencilere yönetimsel karar verirken istatistiksel analizleri nasıl uygulayabileceklerini öğretir. Öğrencilerin MS Excel kullanarak verilerle çalışmalarını sağlayarak onların veri analizi becerilerini de geliştirir. Betimleyici istatistik, istatiksel anlamlılık, hipotez testi ve doğrusal regresyon konuları işlenir ve çeşitli yönetim kararlarına ilişkin uygulamaları tartışılır.

MGMT 814 Yöneticiler için Ekonomi – 1.5 Kredi
İki derslik ekonomi modülünün ilk dersi. Modülün amacı öğrencileri temel ekonomik kavramlar ve bir ekonomistin ekonomik akıl yürütme yöntemleri ile tanıştırmaktır. Bu derste pazar ekonomisi ve şirketlerin karar verme problemleri üzerine odaklanılır.

MKTG 801 Pazarlama Yönetimi – 3 Kredi
Pazarlama yönetimi, işletmelerin hedefleri ve kapasiteleri çerçevesinde yöneticilere yaratıcı düşünce ve stratejik karar alma süreci yaratarak işletmenin hedef kitlesine ürün ve hizmetleri fiziksel veya sanal ortamlarda sunmalarını sağlar. Küreselleşen pazarların, müşterilerin taleplerinin ve beklentilerinin sürekli değiştiği, doğrudan ve on-line pazarlama yöntemlerinin geliştiği bir ortamda rekabet üstünlüğü yaratmada ve bunları devam ettirmede kullanılan stratejileri ve yenilikleri araştırır. Psikoloji, sosyoloji ve ekonomi bilimlerinden yola çıkarak müşteri ilişkilerinin etkin bir şekilde oluşturulup devam etmesi için stratejiler geliştirir.

ORG 801 Örgütsel Davranış ve Liderlik – 3 Kredi
Örgütsel Davranış ve Liderlik Kurumsal Davranış, kurumlardaki insan davranışlarını -neden ,nasıl düşündüklerini, hissettiklerini ve davranış biçimlerini- inceleyen bir derstir. Bu alan, sosyal bilimlerden bir çok konu içermekle beraber, motivasyon, karar verme, liderlik, kurumsal kültür, iletişim, kurumsal uyuşmazlık, güç ve devretme, takım süreçleri, kurumsal değişim, yapı ve değişim konuları ile de sınırlı kalmamaktadır. Kurumsal davranış, sosyal bilimin çalışan bir yöneticiye katkısı olacağı ve etkili bir yönetici olmanın kendi farkındalığının ve yönetimsel yeti portföyünün arttırılması gerektiği varsayımına dayanır.

 

Bahar Dönemi – Zorunlu Dersler

FIN 802 Finansın Temel İlkeleri – 3 Kredi
Bu ders finansal yönetim ile ilgili teorik ve pratik konuları kapsar. Temel finansal kavramlar finansal yönetici/girişimci perspektifi ile ele alınarak, yerel ve global ortamdaki pratik uygulamalar incelenir. İşlenecek konular muhasebe verilerinin karar alma/performans değerlemesinde kullanımı, finansal tablo ve oran analizleri, finansal planlama, paranın zaman değeri, proje değerlendirmesi, risk-getiri ilişkisi, sermaye yapısı, finansal varlık & firma değerlemesi, risk yönetimi, ve finansal türevler olarak sıralanabilir.

MGMT 801 Küreselleşme – 1.5 Kredi
Bu başlık altında küreselleşmenin iş ve yönetim dünyasıyla ilişkisi incelenmektedir. Konular arasında uluslararası bakış açısına sahip işletmeler ve bunların insan kaynakları ve ürün yönetimi konularına entegre ettikleri küresel stratejiler bulunmaktadır. Dünyada değişen tüketici davranışlarının küresel ve yerel karşıtlığını; küreselleşen bilgi teknolojisini; küresel finans, para ve sermaye piyasalarını; küreselleşmenin makroekonomik denge üzerindeki sonuçlarını; küresel ticaret ve yatırım ortamında ekonomik büyüme ve gelişmeyi; AB, GATT ve NAFTA gibi politik ve ekonomik antlaşma ve toplulukları; küreselleşme ve modernleşme ilişkisi tartışılır.

MGMT 808 İş Dünyasında Etik – 1.5 Kredi
Bu ders ahlaki sorgulama kapsitemizi ve etik olamayan uygulamaların sonuçları konusunda duyarlılığımızı geliştirmek amacıyla iş dünyasında etik ile ilgili düşünce ve perspektifleri inceleyecektir. Ders boyunca ekonomik teori ve yönetim biliminin temelindeki felsefi sorulara gönderme yapılarak karar verme sürecindeki ahlaki ve etik dilemalar ele alınacaktır. Şirketler dünyasındaki son tartışmalar gözden geçirilecek ve sosyal sorumluluk, etik yatırım, yönetim kurullarının sorumluluğu, etik kodlar, meslek ahlakı ve piyasa toplumlarının geleceği ve ahlak gibi pratik konular incelenecektir.

MGMT 810 Strateji Yönetimi – 3 Kredi
Bu konuda katılımcılara stratejik düşünme ve eylem konularında bir çok farklı yaklaşım ve perspektif tanıtılmaktadır. Stratejiyi plan, konumlanış, algılama ve model olarak farklı perspektiflerden değerlendirmek yönetim eyleminin geliştirilmesinde önemli adımları oluşturur. 

MGMT 811 İş Simülasyonu – 1.5 Kredi
Bir hafta içinde gerçekleştirilen bu 30-saatlik yoğun faaliyetin amacı, katılımcıların (4-5 kişilik takımlar halinde) elde ettikleri bilgi ve tecrübelerini bilgisayar ortamında bütünleşik bir biçimde kullanmalarını sağlayacak fırsatı vermektir. Bu bilgisayar temelli ortam sayesinde katılımcılar yönetimin üç temel işlevini (üretim, pazarlama , finans) birlikte işleterek hedef pazarlardaki başarılarını rakiplerine karşı izleme olanağına sahip olacaklardır. Başarı izleme süreci belirli sayıda periyotlar için yapıldıktan sonra katılımcıların yönetsel işlevleri yerine getirmekteki becerileri ölçülecektir.

OPIM 801 Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi – 3 Kredi
Bu ders, işletmelerde mal ve hizmetlerin geliştirilme, üretim, ve dağıtım süreçleri ile ilgilenir. Amaç işletme operasyonları ile ilgili süreçlerin iyi anlaşılması ve bu alanda ortaya çıkan karar problemleri için etkin çözümlerin geliştirilmesidir. Bu konu kapsamında, formülasyon ve çözümünde kullanılabilecek kavram ve yöntemlerin yanı sıra imalat, hizmet, ulaşım gibi farklı sektörlerin operasyonel benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde durulur. Operasyon stratejisi, süreç tasarımı ve iyileştirme, kalite yönetimi, kapasite ve tedarik zinciri yönetimi tartışılan konular arasındadır.

Aşağıdaki seçmeli dersler, adaylara programda açılan dersler hakkında bir fikir vermesi için sunulmuştur. Seçmeli ders listesi  her yıl değişebilmekle birlikte, verilen liste çoğunlukla düzenli olarak açılan  derslerden  oluşmaktadır.
 

FIN 806 Davranışsal Finans    1.5 SU Kredi
Davranışsal finans, davranışsal ve bilişsel psikoloji teorilerini geleneksel ekonomi ve finans teorileri ile birleştirerek insanların finansal kararlarını etkileyen faktörleri açıklamaya çalışan nispeten yeni, ancak hızlı büyüyen bir alandır. Neoklasik iktisatçılar, bireylerin faydalarını maksimize etmek için rasyonel hareket ettiklerini, piyasaların etkin olduğunu ve piyasalarda belirlenen fiyatlarin mevcut tüm bilgileri yansıttıklarını varsayarlar. Ancak, gerçek yaşamda bu varsayımlar çoğu kez geçerli değildir. Davranışsal finans, piyasaların neden ve nasıl verimsiz olabileceğini, insanların neden bilgileri yanlış yorumladıklarını ve önyargılara, hatalara ve algısal yanılgılara neden maruz kaldıklarını açıklamaya yardımcı olur. CFA sınav müfredatı her geçen yıl davranışsal finansa daha fazla ağırlık vermektedir. Portföy yöneticilerinin, yatırım danışmanlarının, yönetim danışmanlarının, CFO'ların ve bireysel yatırımcıların, farklı davranışsal önyargıları ve bunların finansal kararlar alma üzerindeki etkilerini derinlemesine kavramış olmalarında büyük fayda vardır. Bu ders, temel davranışsal finans kavramlarını ve irrasyonel yatırımcı davranışlarının nedenlerini ve etkilerini öğretmeye yönelik bir program olmayı amaçlamaktadır. Dönem boyunca, finansal karar verme sürecini etkileyen psikolojik önyargıları ele alacak ve bu önyargıların finansal piyasalar ve insanların yaşamları üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Ders, gerçek hayattan vaka çalışmaları, yatırımcı davranışlarının analizleri, yatırımcı davranışlarını değiştirmek için uygulanan davranışsal müdahale vaka örnekleri ve yatırım danışmanları/portföy yöneticileri ile mülakatlar ve soru-cevap oturumları ile desteklenecektir.

FIN 899 Servet Yönetimi    1.5 SU Kredi
Ders, finansal portföy yönetiminin uygulamaya yönelik niteliklerini ön plana çıkarmaktadır. Derste tanıtılan kavramlara paralel olarak, öğrencilerin ders boyunca gerçek yaşam problemleri hakkında düşünerek bir portföy yönetimi nosyonu geliştirmesi beklenmektedir. Derste değinilecek temel konular: Yatırım karar süreci ve yatırım politikası beyanı, bireysel ve kurumsal portföy yönetimi, sermaye piyasası beklentileri ve varlık dağılımı, geleneksel varlık sınıflarında ve alternatif yatırımlarda portföy yönetimi faaliyetinin teknik ve uygulama esasları.

MGMT 841 Dijital Dönüşüm ve İnovasyon    1.5 SU Kredi
Endüstride yaşanmakta olan dijital dönüşüm bir yandan siber dünya ve fiziksel dünya diğer yandan da sınırların belirsizleşmesi ve aralarında bir sinerji oluşmasına yol açmaktadır. Karar vericilerin, firmalarının rekabetçiliğini korumaları hatta geliştirmeleri için, bu dönüşümün taşıyıcılığını yapan teknolojilerin, yaklaşımların ve iyi örneklerin neler olduğunu ve gidişatın yönünü ise iyi kestirmeleri gerekmektedir. Dijital dönüşüm, özellikle küresel rekabet ortamında geleneksel dört operasyonel öncelikleri (maliyet, kalite, esneklik ve teslim) arasına anılmaya başlanan inovasyonun rolünün daha da belirginleşmesini de sağlamıştır. Ders, bu bağlamlarda bilinmesi gereken çeşitli kavramları, vakalar ve iyi örnekler eşliğinde derinlemesine tartışılmasını amaçlamaktadır.

MGMT 896 Yönetim Becerileri Geliştirme    1.5 SU Kredi
Yönetim Becerileri Çalıştayları, MBA öğrencilerinin kariyer etkinliklerine başlamadan önce seminerler, konferanslar ve atölye türü faaliyetlerle takım ve profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler olarak tasarlanmıştır.

MKTG 804 Dijital Pazarlama    1.5 SU Kredi
Bu ders yeni dijital ekonominin gelişimi ile tüketicilerin ve şirketlerin bilgi iletişimi teknolojisini yaygın kullanmalarının geleneksel pazarları nasıl etkilediğini inceler. Internet iş modelleri, akımlar, stratejiler ve teknolojiler ders kapsamı içindedir.

MKTG 805 Perakende Yönetimi    1.5 SU Kredi
Bu dersin amacı perakende yönetimini ve perakendecilik ile ilgili ana stratejik konularını vermektir. Bu kapsamda, perakendeciliğin başarı faktörleri, finansal bakış açıları gözetilerek ve mağaza yönetimi problemlerin stratejik bir bakış açısı ile incelenecektir. Bu derste ana konu olarak perakende stratejisi, mağaza yönetimi ve ürün portföyü yönetimi işlenecektir.

MKTG 807 Satış Yönetimi – 1.5 Kredi
Satış Yönetimi dersinin amacı, organizasyonun toplam pazarlama çabasının çok önemli bir parçası olan satış gücünün etkinliğinin birleşenlerinin incelenmesidir. Öğrencilerin pazarlamanın erişimi ve potansiyel etkisinin büyüklüğünü daha iyi anlamalarına bu dersin katkısı olacaktır. Dersin hedefleri; satış prosesinin, satış ile pazarlama ilişkisinin, satış gücü yapısının, müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM), satış gücünün etkinliğinin arttırılmasında teknolojinin kullanımının, satıcı adaylarının bulunması, seçilmesi, eğitilmesi, motivasyonu, ücretlendirilmesi ve elde tutulmasının öğrenilmesini içermektedir.

MKTG 808 Reklam ve Tanıtım    3 SU Kredi
Bu ders öğrenciye entegre (bütünleşik) pazarlama iletişimi yönetiminin temel yönlerini sunar. Kapsanan konular arasında reklamcılık, satış promosyonu teknikleri, halkla ilişkiler, satın alma noktası iletişimi, etkileşimli pazarlama ve kişisel satış bulunmaktadır.

MKTG 823 Uluslar arası Pazarlama    1.5 SU Kredi
Uluslar arası Pazarlama Lisansüstü öğrencileri global iş dünyasının temelleri ve kavramlarıyla tanıştırmaya yönelik bir derstir. MBA öğrencilerinin gerçek dünyada karşılaşacakları karmaşık problemlere hazırlanmaları için problem çözmeye yönelik hazırlanmıştır. Bu ders, sistematik bir analizle global alanda stratejik pazarlama uygulamalarının formülasyonu konusunda öğrenciye bilgi kazandırmayı hedeflemektedir. Ders ağırlıkla Japonya, Amerika ve Avrupa kaynaklı şirketlerin ulaslararası pazarlarda işleyişini incelerken, gelişmekte olan ekonomilerde firmalara da zaman ayrılacaktır.

OPIM 857 Yöneticiler için Uygulamalı İş Analitiği    3 SU Kredi
Yöneticiler için Uygulamalı İş Analitiği Bu dersin temel amacı, kanıta dayalı yönetimsel karar almada doğrudan desteği olan bilgisayar temelli bilgi sistemlerinin (iş analitiği, iş zekası, veri bilimi ve karar destek sistemleri gibi) rolünün öğrenciler açısından kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıdır.

 Güz DönemiBahar Dönemi
Başlangıç23 Eylül 202217 Şubat 2023
Bitiş28 Ocak 202326 Ağustos 2023
Sınav Haftaları22 Ekim 2022  
2 Aralık  2022
30 Aralık 2022
4 Şubat 2023
17 Mart 2023
14 Nisan 2023
20 Mayıs 2023
2 Eylül 2023
Dönem Arası5-16 Şubat 2023 
Tatiller28-29 Ekim 2022
31 Aralık 2022
21-22 Nisan 2023
19 Mayıs 2023
28 Haziran– 1 Temmuz 2023
15 Temmuz 2023

Duyuru ve etkinliklerimizden haberdar olmak için abone olun

CAPTCHA